Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 w Bydgosz­czy. Ucznio­wie uczest­ni­czyli w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o warto­ści mądro­ści oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wa­nia decyzji. Następne zajęcia dotyczące kolej­nej warto­ści w cyklu – dobroci odbędą się w stycz­niu 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email