Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Uczniowie uczest­ni­czyli w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o wartości mądrości oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wania decyzji. Następne zajęcia dotyczące kolejnej wartości w cyklu – dobroci odbędą się w styczniu 2018 r.