Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejew­ski – matema­tyk, krypto­log z Bydgosz­czy“. Ucznio­wie klasy 6 Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy obejrzeli prezen­ta­cję multi­me­dialną związaną z tematem, a także zapoznali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci krypto­lo­gii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symula­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyń­ska

Print Friendly, PDF & Email