Zajęcia o Rejewskim i Enigmie

Zajęcia o Rejewskim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejewski – matematyk, kryptolog z Bydgoszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy obejrzeli prezen­tację multi­me­dialną związaną z tematem, a także zapoznali się z wystawą o M. Rejewskim. Młodzi adepci kryp­to­logii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyńska