Zajęcia edu­ka­cyjne w bibliotece

Zajęcia edu­ka­cyjne w bibliotece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 spę­dzili 12 paź­dzier­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości”, „Rejewski – genialny kryp­tolog”, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych” oraz roz­wią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma”.

Print Friendly, PDF & Email