Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Ucznio­wie 5 klasy Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zajęciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści“, „Rejew­ski – genialny krypto­log“, „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łamigłówki matema­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.

Print Friendly, PDF & Email