Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece ucznio­wie klas IV ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 65 w Bydgosz­czy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści oraz Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmysło­wie­nie dzieciom, jak ważne są warto­ści w życiu każdego człowieka. Ucznio­wie definio­wali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podsta­wowe warto­ści. Szcze­gólną uwagę zwrócono na zanali­zo­wa­nie, jak warto­ści wpływają na działal­ność człowieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytuacjach docho­dzi do narusze­nia warto­ści i jakie są tego konse­kwen­cje.
Na kolej­nych zajęciach nauczy­ciel wyjaśnił, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nych przez nauczy­cieli opowia­dań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Print Friendly, PDF & Email