Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 57 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Maria­nie Rejew­skim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złama­nia kodu Enigmy. Książki i komiksy o Maria­nie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­za­niu krzyżó­wek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­wa­niu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecz­nym escape roomie, z którego można się wydostać po wykona­niu szeregu zadań.

Print Friendly, PDF & Email