Zajęcia dla studen­tów

Zajęcia dla studen­tów

Studenci II roku Regio­na­li­styki Europej­skiej na Uniwer­sy­te­cie Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych histo­rii oświaty i szkol­nic­twa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dyspo­nuje wieloma ekspo­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu pokole­niu łatwiej wyobra­zić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pradziad­ków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.

Print Friendly, PDF & Email