Z ortogra­fią na wesoło

Z ortogra­fią na wesoło

Z okazji Europej­skiego Tygodnia Świado­mo­ści Dyslek­sji, w dniach 2–12 paździer­nika 2017 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza na zajęcia pt. „Z ortogra­fią na wesoło“. Oferta skiero­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wo­wym celem naszej akcji ”Ortogra­fia na wesoło” jest przypo­mnie­nie i utrwa­le­nie pisowni wyrazów z tzw. trudno­ścią ortogra­ficzną, integra­cja dzieci, a także popula­ry­za­cja naszej biblio­teki w środo­wi­sku lokal­nym.
Zajęcia przebie­gają w swobod­nej i wesołej atmos­fe­rze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przyswoić zasady prawi­dło­wej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Ucznio­wie pracują indywi­du­al­nie z kartą pracy, zespo­łowo słucha­jąc wierszy­ków-rymowa­nek oraz biorąc aktywny udział w panto­mi­mie.

Kontakt: Czytel­nia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Print Friendly, PDF & Email