Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Zapra­szamy do obej­rzenia wystawy prac lau­re­atów kon­kursu foto­gra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULU­BIO­NEGO MIEJSCACZTE­RECH PORACH ROKU”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Byd­goszczy.

  • I miejsce : Vic­toria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowalski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wik­toria Bie­liccy kl. 3a, Wik­toria Lato kl. 3c