Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Wyjąt­kowy dzień w biblio­tece

Proces naucza­nia i wycho­wa­nia przebiega nie tylko w szkol­nych murach. Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 38 w Bydgosz­czy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Maria­nie Rejew­skim i jego sukce­sie złama­nia kodu Enigmy. Zajęcia o tematyce histo­rycz­nej prowa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­li­ści dysku­to­wali o warto­ściach na zajęciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspól­nie tworzyli plakaty, układali hierar­chię warto­ści grupy. Wszyscy wysilali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania matema­tyczne, zagadki, kojarzyli i anali­zo­wali fakty, wykazy­wali się zręcz­no­ścią i pomysło­wo­ścią.

Print Friendly, PDF & Email