Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Bydgosz­czy krypto­loga, którego prace przyczy­niły do złama­nia kodu Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej z czasów II wojny świato­wej. Z tej okazji propo­nu­jemy konkurs, w którym do wygra­nia będzie wydany przez Urząd Marszał­kow­ski komiks „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z piętna­stu egzem­pla­rzy, wystar­czy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nadesłać odpowiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uhono­ro­wać niezwy­kłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wiado­mo­ści czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy najcie­kaw­sze odpowie­dzi.

Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy” to niezwy­kła opowieść o krypto­logu, skrom­nym człowieku, który dzięki swojemu geniu­szowi matema­tycz­nemu złamał kod Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej. Wydarze­nie to dopro­wa­dziło prawdo­po­dob­nie do zakoń­cze­nia II wojny świato­wej kilka lat wcześniej i urato­wa­nia setek tysięcy, a nawet milio­nów istnień. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiń­ski, rysunki – Jacek Michal­ski, konsul­ta­cja meryto­ryczna  – dr Krzysz­tof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl

Print Friendly, PDF & Email