Znam barwy i symbole narodowe

View Calendar
16-11-2017 10:45 - 12:15

Cele zajęć:

  • kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej,
  • rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi,
  • kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.
Print Friendly, PDF & Email