Ucznio­wie polscy w walce o język ojczy­sty

Zobacz kalen­darz
13-03-2018 10:00 – 11:00

Germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.