Świą­teczne spotkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– poga­danka nt. książki „Dziadek do orze­chów“ E.T.A. Hoff­manna;
– głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
– zwie­dzanie wystawy „Dziadki do orze­chów“.