Świą­teczne spotkanie z "Dziad­kiem do orze­chów"

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
– głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
– zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".

Print Friendly, PDF & Email