Spo­tkanie z tłu­maczką Domi­niką Repeczko

Zobacz kalen­darz
10-05-2018 09:30 – 11:00

O sztuce tłu­ma­czenia z języka angiel­skiego – spo­tkanie dla stu­dentów filo­logii angiel­skiej UKW i uczniów LO nr 6, a także wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tematem.