Spo­tkanie nauczy­cieli jęz. nie­miec­kiego

Zobacz kalen­darz
09-05-2018 16:30 – 18:30

Spo­tkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. nie­miec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela-kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy.