Recyta­tO­RA­TOR

View Calendar

RECYTA­TO­RA­TOR – Konkurs recyta­tor­sko-orator­ski adreso­wany do uczniów gimna­zjów z Bydgosz­czy i regionu, premio­wany dodat­ko­wymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimna­zjal­nych przy apliko­wa­niu do szkoły ponad­gim­na­zjal­nej. Uczest­nicy przygo­to­wują dwuele­men­towe wystą­pie­nia składa­jące się z recyta­cji wybra­nego fragmentu prozy oraz krótkiego przemó­wie­nia uzasad­nia­ją­cego wybór.
9.30- 10.45 – przesłu­cha­nia konkur­sowe
10.45 – 11.30 wykład – „Rok 2018 rokiem praw kobiet”
Zwiedza­nie wystawy książek o kobie­tach oraz sali poświę­co­nej Maria­nowi Rejew­skiemu
11.30 – ogłosze­nie wyników