Poznajmy się! – edu­kacja włą­cza­jąca

Zobacz kalen­darz

Cele prowa­dzo­nych zajęć:

  • promo­wanie inte­gracji spo­łecznej;
  • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • rozwi­janie świado­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami niepeł­no­spraw­ności.