Poznajmy się! – edukacja włącza­jąca

View Calendar

Cele prowa­dzo­nych zajęć:

  • promo­wanie inte­gracji społecznej;
  • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • rozwi­janie świado­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodzajami niepeł­no­spraw­ności.