Pół­ko­lonie w Muzeum Oświaty

Zobacz kalen­darz
14-02-2018 10:00 – 11:30

Zajęcia muze­alne z uczest­ni­kami pół­ko­lonii: jak wyglą­dała dawna oświata, pod­ręcz­niki, zwy­czaje szkolne. Warsz­taty kali­grafii – pisanie piórem ze sta­lówką i atra­mentem. Ryso­wanie, lepienie pla­ste­li­no­wych figurek.