Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryptolog

View Calendar
09-10-2017 13:00 - 14:30

Zajęcia pro­wa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy pol­skich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.

Print Friendly, PDF & Email