M. Rejew­ski: matema­tyk i krypto­log z Bydgosz­czy

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne o wkładzie intelek­tu­al­nym polskich krypto­lo­gów w sukces złama­nia kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny świato­wej. Deszy­fro­wa­nie infor­ma­cji na kompu­te­ro­wych symula­to­rach „Enigmy“.

Print Friendly, PDF & Email