M. Rejewski: mate­matyk i kryp­tolog z Byd­goszczy

Zobacz kalen­darz

Zajęcia edu­ka­cyjne o wkła­dzie inte­lek­tu­alnym pol­skich kryp­to­logów w sukces zła­mania kodu nie­miec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny świa­towej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.