Ksią­żęta i kró­lowie w Byd­goszczy na prze­strzeni wieków

Zobacz kalen­darz
11-05-2018 13:00 – 14:30

Pre­lekcja pra­cow­nika Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury w Byd­goszczy dla mło­dzieży z LO nr 6 oraz wszyst­kich miło­śników historii.