Akade­mia pana Kleksa Jana Brzechwy i inne utwory

View Calendar

Celem zajęć dla dzieci jest:
• popula­ry­za­cja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
• wspar­cie szkół i placó­wek eduka­cyj­nych w zakre­sie reali­za­cji funkcji wycho­waw­czej,
• integra­cja dzieci i dosko­na­le­nie umiejęt­no­ści współ­dzia­ła­nia w zespole,
• wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placó­wek,
• rozwi­ja­nie w uczest­ni­kach zainte­re­so­wa­nia litera­turą,
• przygo­to­wa­nie dzieci do roli świado­mego czytel­nika,
• wytwo­rze­nie pozytyw­nych motywa­cji do czyta­nia książek,
• promo­wa­nie i upowszech­nia­nie regio­nal­nego dziedzic­twa kultu­ro­wego,
• kształ­to­wa­nie wrażli­wo­ści artystycz­nej dzieci.

Print Friendly, PDF & Email