Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy i inne utwory

Zobacz kalendarz

Celem zajęć dla dzieci jest:
• popula­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
• wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
• integracja dzieci i dosko­na­lenie umiejęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
• wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
• rozwi­janie w uczest­ni­kach zainte­re­so­wania litera­turą,
• przygo­to­wanie dzieci do roli świado­mego czytel­nika,
• wytwo­rzenie pozytyw­nych motywacji do czytania książek,
• promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dziedzictwa kultu­ro­wego,
• kształ­to­wanie wrażli­wości artystycznej dzieci.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast