Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

Gawęda o książce, czyli book­tal­king prak­tycznie

Book­tal­king to krótkie zare­kla­mo­wanie książki. Nie jest to stresz­czenie ani recenzja, ale raczej przed­sta­wienie boha­terów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słu­chacze chcieli sięgnąć po nią i prze­czytać ją samo­dzielnie. Book­tal­king to również dzie­lenie się ze słu­cha­czami swoim entu­zja­zmem do książek i zachę­canie do czy­tania dla przy­jem­ności.

Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach

W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilu­stru­jące różne war­tości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są war­tości w ujęciu mate­rialnym, poza­ma­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swo­bodnie dys­ku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad zna­cze­niem war­tości w swoim życiu.

Gawęda o książce, czyli book­tal­king prak­tycznie

Book­tal­king to krótkie zare­kla­mo­wanie książki. Nie jest to stresz­czenie ani recenzja, ale raczej przed­sta­wienie boha­terów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słu­chacze chcieli sięgnąć po nią i prze­czytać ją samo­dzielnie. Book­tal­king to również dzie­lenie się ze słu­cha­czami swoim entu­zja­zmem do książek i zachę­canie do czy­tania dla przy­jem­ności.

Moniuszko wczoraj i dziś

Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów orga­ni­zo­wane z okazji 200. rocz­nicy urodzin wybit­nego kom­po­zy­tora.

Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach

W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilu­stru­jące różne war­tości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są war­tości w ujęciu mate­rialnym, poza­ma­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swo­bodnie dys­ku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad zna­cze­niem war­tości w swoim życiu.

Gra o Polskę

Zajęcia edu­ka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły pod­sta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły pod­sta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania pro­blemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.

Bajki świata

Zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obej­rzeć prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.