Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

Świą­teczne spotkanie z "Dziad­kiem do orze­chów"

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
– głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
– zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".

Świą­teczne spotkanie z "Dziad­kiem do orze­chów"

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
– głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
– zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".

Losy nauczy­cieli bydgo­skich

Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

Świą­teczne spotkanie z "Dziad­kiem do orze­chów"

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłod­szych:
– poga­danka nt. książki "Dziadek do orze­chów" E.T.A. Hoff­manna;
– głośne czytanie frag­mentów opowia­dania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orze­chów;
– zwie­dzanie wystawy "Dziadki do orze­chów".

Klub Enigma

Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

Klub Enigma

Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

Maraton głośnego czytania

Maraton głośnego czytania: The best classic stories in easy English” (młodzież z gimna­zjum nr 37)