Wybrane nowości – wrzesień 2017 r.

Wybrane nowości – wrzesień 2017 r.

Praca z dziec­kiem z ADHD / [autor Sylwia Walerych]. – Warszawa : Wydaw­nic­two Wiedza i Praktyka – Grupa Wydaw­ni­cza Oświata, 2017.
Sygn. 162455

W tej publi­ka­cji zamiesz­czono listę objawów, których wystę­po­wa­nie konieczne jest do posta­wie­nia diagnozy stwier­dza­ją­cej u dziecka zespół nadpo­bu­dli­wo­ści psycho­ru­cho­wej (ADHD). Zapre­zen­to­wano także typowe problemy szkolne spowo­do­wane objawami ADHD. Wymie­niono wskazówki, w jaki sposób zorga­ni­zo­wać pomoc psycho­lo­giczno-pedago­giczną oraz jakich zasad przestrze­gać, by pomóc takiemu dziecku.

 

 

 

Nieto­le­ran­cja toleran­cji / D. A. Carson. – Brzezia Łąka : Wydaw­nic­two Poligraf, 2017.
Sygn. 162243

Żyjemy w zachod­niej kultu­rze, która jest wręcz opętana przez ideę „toleran­cji”. Kiedy jednak toleran­cja jest słabo zdefi­nio­wana i jest uczyniona absolut­nym dobrem, wtedy podąża ku nieto­le­ran­cji. Wtedy musi, argumen­tuje D.A.Carson, być rozmyśl­nie zakwe­stio­no­wana, zarówno dla dobra Kościoła, jak też dla dobra szerzej pojętej kultury.

Carson spraw­dza, jak defini­cja toleran­cji się zmieniała, szcze­gól­nie w ostat­nich dziesię­cio­le­ciach. Obecnie ma ona mniej do czynie­nia z tolero­wa­niem osoby lub jej postawy, a bardziej z odmówie­niem twier­dze­nia, że inni się mylą. Jest niemoż­li­wo­ścią stoso­wa­nie tej nowej toleran­cji konse­kwent­nie, w wyniku czego rzeczy­wi­sta praktyka jest często kapry­śna i arbitralna. Gorzej, słowa „toleran­cja” i „nieto­le­ran­cja” stały się zaled­wie retorycz­nymi określe­niami akcep­ta­cji i odrzu­ce­nia.
Pomimo wielu ujemnych rzeczy związa­nych z tymi nowymi, często etycz­nie niedo­sko­na­łymi defini­cjami toleran­cji, z chrze­ści­jań­skiej perspek­tywy miały także miejsce pewne zdoby­cze. W tym warto­ścio­wym i przystęp­nym tomie Carson podaje przykłady i cytaty, aby zilustro­wać swoją analizę i kończy praktyczną poradą w kwestii przed­sta­wie­nia warto­ści i zachę­ce­nia do prowa­dze­nia cywili­zo­wa­nego publicz­nego dyskursu.

Terapia zabawą / Garry L. Landreth ; tłuma­cze­nie Robert Andruszko. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, copyri­ght 2016.
Sygn. 162244, 162245

Najnow­sze badania wykazują skutecz­ność terapii zabawą w pracy z dziećmi z trudnymi zacho­wa­niami, z zaburze­niami rozwo­jo­wymi, z niepeł­no­spraw­no­ściami, a także znajdu­ją­cymi się w trudnej sytuacji życio­wej.
Garry L. Landreth nie tylko omawia rozwój terapii zabawą i przed­sta­wia podsta­wowe badania poświę­cone tej formie pracy z najmłod­szymi, ale także szcze­gó­łowo i w przystępny sposób uczy, jak budować relacje z dziec­kiem, tak aby mogło ono w pełni wyrażać i odkry­wać swoje Ja poprzez zabawę w celu optymal­nego wzrostu i rozwoju.

W książce omówiono m. in. znacze­nie zabawy w życiu dzieci, funkcje zabawy w proce­sie terapeu­tycz­nym, założe­nia zorien­to­wa­nej na dziecko terapii zabawą, zasady dotyczące nawią­zy­wa­nia relacji z dziećmi, rolę terapeuty i rodzi­ców w terapii zabawą. Terapeuci znajdą tutaj także szcze­gó­łowe wskazówki dotyczące organi­za­cji pokoju zabaw oraz zaleca­nych zabawek i materia­łów, sugestie, jak odnosić się do rodzi­ców i jak wyjaśniać terapię zabawą oraz sugestie dotyczące reago­wa­nia na typowe problemy pojawia­jące się w pokoju zabaw.

Proces nawią­zy­wa­nia relacji z dziec­kiem, które doświad­cza możli­wo­ści bycia sobą, jest nie do opisa­nia i można go poznać tylko w chwilach, kiedy rzeczy­wi­ście jeste­śmy razem. Moim zamia­rem było otworzyć drzwi do tego, jak dziecko przeżywa, eksplo­ruje, poznaje i tworzy świat pełnego zachwytu, ekscy­ta­cji, radości, smutku oraz jaskra­wych barw życia”.
– Garry L. Landreth, fragment z Przed­mowy

Terapia zabawą” to klasyka, a jednak tchnie nowością. Ta książka przypo­mina o tym, co najważ­niej­sze – o szacunku , zrozu­mie­niu, akcep­ta­cji. W świecie pełnym (stresu­ją­cych) pytań „co powinno” dziecko i „jak to zrobić?”, pomaga nam zatrzy­mać się i zapytać samo dziecko: „kim jesteś?”. Lektura daje do myśle­nia. Dodat­kowo przed­sta­wia terapię zabawą w sposób uporząd­ko­wany i łatwy do wykorzy­sta­nia we własnej praktyce. Polecam!
dr Diana Senator

Terapia pedago­giczna dzieci ze specjal­nymi potrze­bami rozwo­jo­wymi i eduka­cyj­nymi : nowe oblicza terapii w pedago­gice specjal­nej / redak­cja Zofia Palak, Magda­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2016.
Sygn. 162247, 162248p

Celem niniej­szej pracy zbioro­wej jest prezen­ta­cja współ­cze­snych trendów i koncep­cji terapii pedago­gicz­nej w pracy z dziećmi ze specjal­nymi potrze­bami rozwo­jo­wymi i eduka­cyj­nymi oraz przed­sta­wie­nie wybra­nych form terapii i metodyki ich reali­za­cji zgodnie z aktual­nymi założe­niami pedago­giki specjal­nej. Publi­ka­cja podzie­lona została na trzy części obejmu­jące teksty dotyczące określo­nych obsza­rów tematycz­nych: Część I. Szanse, możli­wo­ści i zagro­że­nia w terapii pedago­gicz­nej dzieci i młodzieży ze specjal­nymi potrze­bami rozwo­jo­wymi i eduka­cyj­nymi; Część II. Współ­cze­sne tenden­cje w terapii pedago­gicz­nej w pracy z dziec­kiem ze specjal­nymi potrze­bami; Część III. Nowe oblicza spraw­dzo­nych metod, technik i środków terapeu­tycz­nych. Publi­ka­cja, ze względu na tematykę, adreso­wana jest przede wszyst­kim do studen­tów kierun­ków pedago­gicz­nych, zwłasz­cza studen­tów pedago­giki specjal­nej. Kiero­wana jest również do czynnych pedago­gów specjal­nych, psycho­lo­gów, a także rodzi­ców i opieku­nów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią, poszu­ku­ją­cych inspi­ra­cji i nowych możli­wo­ści działań wspie­ra­ją­cych ich codzienną pracę rehabi­li­ta­cyjną.

Od nowego rodzi­ciel­stwa do nowego dzieciń­stwa / redak­cja Andrzej Ładyżyń­ski, Maja Piotrow­ska, Jacek Gulanow­ski. – Wrocław : Oficyna Wydaw­ni­cza Atut – Wrocław­skie Wydaw­nic­two Oświa­towe, 2016.
Sygn. 162259

W czasach wielkich zmian społecz­nych, ekono­micz­nych i kultu­ro­wych przeobra­że­niu ulegają również role rodzi­ciel­skie, co w konse­kwen­cji wpływa na nową jakość wycho­wa­nia i opieki nad dziec­kiem. Rewolu­cyj­ność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana. Wydaje się, że warto je zauwa­żyć, by minima­li­zo­wać obszar dysfunk­cji społecz­nych i akcen­to­wać to, co cenne we współ­cze­snej wspól­no­cie rodzin­nej. Przemiany, o których mowa, przyczy­niły się do powsta­nia nowego modelu rodzi­ciel­stwa: ojcostwa i macie­rzyń­stwa. W polskich rodzi­nach przekształ­ce­nia te mają charak­ter zarówno struk­tu­ralny, jak i funkcjo­nalny. I właśnie proble­ma­tyce tych zmian jest poświę­cony prezen­to­wany tom.

 

Opowie­ści o Czująt­kach : ćwicze­nia z empatii dla dzieci i… dorosłych / Joanna Bogudał-Borkow­ska. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162260

Inten­cją, jaka przyświe­cała Autorce przy pisaniu książki było przybli­że­nie Czytel­ni­kowi „niechcia­nych” uczuć, takich jak: smutek, złość, wstyd, lęk. Bohate­ro­wie pięciu baśni zapre­zen­to­wa­nych w publi­ka­cji, których nazwała Czująt­kami, mierzą się z trudnymi emocjami i odkry­wają, jak bardzo są one potrzebne w życiu.
Z czasem zrodził się w Autorce pomysł dołącze­nia do baśni propo­zy­cji zajęć psycho­edu­ka­cyj­nych, które miałyby uświa­da­miać dzieciom, że przykre emocje, które czasem odczu­wają, nie są złe, ale stano­wią wyraz nieuświa­do­mio­nych i nieza­spo­ko­jo­nych potrzeb. Dla dorosłego byłaby to okazja do reflek­sji nad tym, jak reaguje na przeży­wane przez dziecko uczucia.
Ćwicze­nia zawarte w tym opraco­wa­niu są przezna­czone dla dzieci w wieku 7–9 lat, choć można je wykorzy­sty­wać do pracy z dziećmi młodszymi i starszymi, zależ­nie od ich indywi­du­al­nej dojrza­ło­ści emocjo­nal­nej.
W codzien­nej pracy jako psycho­log i psycho­te­ra­peuta oraz w życiu Autorka często spotyka się z podzia­łem emocji na pozytywne i negatywne. Uczucia „dobre” miałyby się wiązać z przyjem­nymi stanami i być może dlatego nagmin­nie bywają warto­ścio­wane jako słuszne moral­nie, natomiast emocje „negatywne” kojarzą się z niemi­łymi przeży­ciami i wiążą się z ujemnym osądem moral­nym.
Do każdej baśni Autorka opraco­wała propo­zy­cję scena­riu­sza zajęć, który może być modyfi­ko­wany przez prowa­dzą­cego w zależ­no­ści od czasu trwania warsz­tatu oraz specy­ficz­nych potrzeb danego dziecka czy grupy dzieci, a także wykorzy­sty­wany do indywi­du­al­nej pracy terapeu­tycz­nej. Książka może być także narzę­dziem dla rodzi­ców do budowa­nia z dziec­kiem dialogu dotyczą­cego przeży­wa­nych emocji i odkry­wa­nia oraz nazywa­nia ukrytych w nich potrzeb.
W ćwicze­niach znajdu­ją­cych się w części dydak­tycz­nej wykorzy­stała model czterech części Porozu­mie­nia bez Przemocy, który służy zarówno reflek­sji nad własnym doświad­cze­niem, jak i empatycz­nemu wczuciu się w doświad­cze­nie innej osoby. Następ­nie jest on werba­li­zo­wany przez uczest­ni­ków komuni­ka­cji.

Pięć kluczy do uważnego porozu­mie­wa­nia się / Susan Gillis Chapman ; przekład Agnieszka Kowal­ska. – Warszawa : Wydaw­nic­two Amber, 2016.
Sygn. 162261

Dziś coraz częściej nasz bezpo­średni kontakt z innymi ludźmi zastę­pują sms-y, maile. Taka „zamknięta” komuni­ka­cja nie pozwala wykorzy­stać możli­wo­ści naszych i naszych rozmów­ców. Tymcza­sem dobre porozu­mie­wa­nie się to podstawa każdego udanego związku – w małżeń­stwie, rodzi­nie, wśród przyja­ciół i współ­pra­cow­ni­ków. A praktyka uważno­ści pomaga porozu­mie­wać się lepiej i skutecz­niej.
Pięć kluczy do uważnego porozu­mie­wa­nia się to: milcze­nie, odzwier­cie­dle­nie, zachę­ca­nie, dostrze­ga­nie i reago­wa­nie.
A oto proste ćwicze­nia, dzięki którym zmienisz to, jak mówisz i słuchasz:
• Klucz do uważnej obecno­ści tu i teraz: czujne ciało, czułe serce, otwarty umysł – by wyeli­mi­no­wać wszystko, co nas rozpra­sza.
• Klucz do uważnego słucha­nia: zachę­ca­nie – by umieć dostrzec w drugiej osobie dobre strony.
• Klucz do uważnego mówie­nia: łagod­ność – by umieć mówić tak, żeby inni nas słuchali.
• Klucz do uważnych relacji: bezwa­run­kowa życzli­wość – by poczuć bliskość z ludźmi i umieć ich docenić.
• Klucz do uważnych reakcji: pogoda ducha – by podcho­dzić do każdej sytuacji ze sponta­nicz­no­ścią i gotowo­ścią do bezin­te­re­sow­nej pomocy.
A ponadto dowiesz się:
• Jak rozpo­zna­wać swoje nawyki komuni­ka­cyjne i jak je zmieniać.
• Jak pokony­wać komuni­ka­cyjne bariery.
• Jak radzić sobie z kimś, kto uważa cię za wroga.
• Jak odkry­wać nieuświa­do­mione lęki, które negatyw­nie wpływają na porozu­mie­wa­nie się.
Dzięki tej jasnej, przystęp­nej, a czasem nawet zabaw­nej książce będziesz potra­fił z większym zaanga­żo­wa­niem słuchać innych i odpowia­dać pewnie i precy­zyj­nie w każdej rozmo­wie i każdej sytuacji.

Psycho­lo­gia geniu­szu : odblo­kuj talenty i kreatyw­ność swojego dziecka / Andrew Fuller ; [tłuma­cze­nie Grażyna Chamie­lec]. – Warszawa : Wydaw­nic­two Mamania. Grupa Wydaw­ni­cza Relacja, cop. 2017.
Sygn. 162263

Dzieci rodzą się bystre, odważne i docie­kliwe. Płomień pierwot­nego geniu­szu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktyw­no­ści, zaczy­nają bać się ekspe­ry­men­to­wa­nia i popeł­nia­nia błędów i nie są w stanie w pełni wykorzy­stać drzemią­cych w nich możli­wo­ści. Ta książka pomoże Ci przezwy­cię­żyć te trudno­ści.

Rodzice mają moc, która pozwala na nowo roznie­cić inspi­ru­jący ogień. Dyspo­nują oni najlep­szym narzę­dziem do odblo­ko­wa­nia dziecię­cego geniu­szu – to świat dookoła. Umysł dziecka może się fanta­stycz­nie rozwi­nąć dzięki odkry­wa­niu, tworze­niu i zabawie. Spędzany razem czas, podziw i zachwyt rozpalą i utrzy­mają dziecięcą iskrę przez całe jego życie.

Psycho­lo­gia geniu­szu” powstała po to, aby pomóc Wam stać się rodzi­cami, jakimi zawsze chcie­li­ście być: wspie­ra­ją­cymi rozwój dziecka, aby mogło ono wykształ­cić własną formę twórczej wyobraźni.

Jest jednak faktem, że nasze dzieci należą do najby­strzej­szego pokole­nia ludzi, jakie kiedy­kol­wiek istniało. Ta najnow­sza wersja człowieka jest o 40 procent bardziej inteli­gentna niż przeciętna młoda osoba w 1950 roku. W zeszłym stule­ciu średnia wartość ilorazu inteli­gen­cji wzrastała co 10 lat o 3 procent. Tenden­cja ta utrzy­muje się, a być może nawet przybiera na sile.” (fragment książki)

Skuteczna praca z wycho­wan­kiem niedo­sto­so­wa­nym społecz­nie w grupie socjo­te­ra­peu­tycz­nej / Aneta Paszkie­wicz. – Warszawa : Wydaw­nic­two Difin, 2017.
Sygn. 162267, 162268

Socjo­te­ra­pia w coraz szerszym zakre­sie zaczyna być wykorzy­sty­wana w szkołach, placów­kach zajmu­ją­cych się pracą z młodzieżą niedo­sto­so­waną
społecz­nie, zagro­żoną uzależ­nie­niami. Socjo­te­ra­pia polega przede wszyst­kim na wykorzy­sta­niu terapeu­tycz­nego wpływu grupy oraz należy uznać ją za formę pomocy jak najbar­dziej pożądaną i wskazaną. Opraco­wa­nie będzie pomocne nauczy­cie­lom i wycho­waw­com, studen­tom pedago­giki, psycho­lo­gii i kierun­ków nauczy­ciel­skich. Dostar­czy wskazó­wek, jak prowa­dzić działa­nia o charak­te­rze wycho­waw­czym z osobą niedo­sto­so­waną społecz­nie, z uwzględ­nie­niem wymogu jej podmio­to­wego trakto­wa­nia w grupie socjo­te­ra­peu­tycz­nej.

prof. dr hab. Mirosław Babiarz:

(…) Wycho­wa­nie dzieci i młodzieży, zwłasz­cza niedo­sto­so­wa­nych społecz­nie, jest proce­sem złożo­nym. Można przyjąć, że dotych­czas podej­mo­wane zabiegi wycho­waw­cze nie przynio­sły oczeki­wa­nego efektu ze względu na nietraf­nie dobrane techniki i metody oddzia­ły­wań do osobo­wo­ści wycho­wanka, przez co najpraw­do­po­dob­niej były one niesku­teczne. Rzecz jasna przyczyn niepo­wo­dzeń procesu wycho­wa­nia i socja­li­za­cji może być zdecy­do­wa­nie więcej. Chcąc prowa­dzić skuteczną pracę z osobami niedo­sto­so­wa­nymi społecz­nie, należy je dobrze poznać, po to aby dobrać właściwy sposób pracy z nimi, o czym w swoim opraco­wa­niu pisze dr A. Paszkie­wicz. (…) W prezen­to­wa­nej książce skupia się na specy­ficz­nej metodzie pracy z dziećmi i młodzieżą niedo­sto­so­wa­nymi społecz­nie – socjo­te­ra­pii. Zasta­na­wia się przy tym, na ile będzie możli­wym przy jej wykorzy­sta­niu, wymogu podmio­to­wego trakto­wa­nia każdego wycho­wanka, który jest tą formą pracy objęty. (…) W mojej ocenie opraco­wa­nie może być przydatne dla studen­tów pedago­giki i psycho­lo­gii oraz kierun­ków studiów nauczy­ciel­skich, nauczy­cieli, jak również dla czynnych nauczy­cieli i wycho­waw­ców.

Treść opraco­wa­nia dostar­cza konkret­nych wskazó­wek, jak prowa­dzić działa­nia o charak­te­rze wycho­waw­czym z osobą niedo­sto­so­waną społecz­nie (nieko­niecz­nie o charak­te­rze socjo­te­ra­peu­tycz­nym). Uwzględ­nia również wymóg podmio­to­wego trakto­wa­nia wychowanka/podopiecznego w grupie socjo­te­ra­peu­tycz­nej.

Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji : rozwi­ja­nie kompe­ten­cji zawodo­wych / pod redak­cją Wiesławy Leżań­skiej i Doroty Radzi­kow­skiej. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162452, 162453

Przeka­zy­wana do rąk Czytel­nika książka to kolejny tom podej­mu­jący tematykę nauczy­ciela wczesnej eduka­cji (seria „Wczesna Eduka­cja”) pod redak­cją pracow­ni­ków Katedry Pedago­giki Przed­szkol­nej i Wczesnosz­kol­nej Uniwer­sy­tetu Łódzkiego. W każdej kolej­nej publi­ka­cji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym proble­mem dotyczą­cym podmiotu badań – nauczy­ciela wczesnej eduka­cji. W prezen­to­wa­nym tomie koncen­trują się na kompe­ten­cjach tej grupy zawodo­wej. Autorzy podej­mują próbę zaini­cjo­wa­nia dysku­sji nad tożsa­mo­ścią i profe­sjo­na­li­za­cją specja­li­stów wczesnej eduka­cji. Nie tylko poddają reflek­sji różne kompe­ten­cje (np. plani­styczne, inter­pre­ta­cyjne, infor­ma­cyjno-medialne, do działań wspól­no­to­wych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczy­cieli w ponowo­cze­snym świecie, np. tworze­nia przestrzeni wzajem­nej eduka­cji naukow­ców i prakty­ków.

W tej samej serii ukażą się: Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji wobec zmian społeczno-kultu­ro­wych (red. Wiesława Leżań­ska, Aleksan­dra Feliniak) oraz Nauczy­ciel wczesnej eduka­cji kreato­rem środo­wi­ska eduka­cyj­nego dziecka (red. Elżbieta Płócien­nik, Dorota Radzi­kow­ska).

Magia szkoły : esej o nauczy­cielu w kręgu dobra i zła / Maciej Kałuszyń­ski. – Wrocław : Wrocław­skie Wydaw­nic­two Naukowe Atla 2, 2016.
Sygn. 162451

[…] Praca nauczy­ciela ma w sobie coś z czaro­dziej­skiej sztuki średnio­wiecz­nego alche­mika, który w swoich retor­tach i alembi­kach urucho­mia procesy, o których wie, że podle­gają wpływom tak wielu czynni­ków nieba i ziemi, że nie może on niczego być pewnym, chociaż jest zwykle wynajęty przez możnych wierzą­cych, że ten trud przynie­sie im złoto. Szkoła jest w całości taką retortą, w której coś się gotuje, coś się przemie­nia, kotłuje. Najważ­niej­sze skład­niki tego kotło­wa­nia się i przemie­nia­nia to ucznio­wie i sami nauczy­ciele. Ci drudzy jednak, nie tylko podle­gają odbywa­ją­cym się tam zdarze­niom, ale starają się nad tym wszyst­kim jakoś panować, chociaż jest to w sposób oczywi­sty niemoż­liwe. Zamiast tego panowa­nia sami podle­gają urucho­mio­nym proce­som i niby alche­micy w swojej pracowni, sami zmieniają się w inny kruszec duchowy; czasami szlachet­nieją, czasami ulegają ciemnej stronie. Czasami zmieniają się, z pełną wiedzą tego co się z nimi dzieje, a czasami nieświa­do­mie.
Niebez­pieczne miejsce pracy.
Praca? Czy można to nazwać pracą? Czy w istot­nych sprawach związa­nych ze szkołą mają coś ważnego do powie­dze­nia specja­li­ści od psycho­lo­gii pracy? Co tam się dzieje? Produ­kują zło i dobro w umysłach powie­rzo­nych im dzieci? Czyż więc to miejsce nie jest naprawdę tajem­ni­cze? Magiczne? Jeśli „wycho­wy­wać” znaczy, między innymi, „obdarzać umiejęt­no­ścią
czynie­nia dobra”, to czy mają tam techno­lo­gie albo tajemne recep­tury, które im to umożli­wiają? Chyba nie mają, sądząc choćby po nie takich jak się spodzie­wamy rezul­ta­tach. Jeśli szkoły produ­kują dobra i zło w podob­nych propor­cjach, to dlaczego ciągle nazywamy je jednak Insty­tu­cjami Wycho­wa­nia?
Szkoła jest miejscem magicz­nym.
Magiczne miejsce. Czy nie za często słyszymy to słowo? Magiczne miejsce, magiczne urządze­nie, magiczna atmos­fera, magiczna apteka, magiczne ceny…, jakiż to wspólny sens przypi­suje się temu słowu w XXI wieku? Są takie słowa, które raz w nowy sposób użyte przez pisarza czy celebrytę zmieniają znacze­nie albo rozsze­rzają je obejmu­jąc nowe katego­rie desygna­tów. „Magiczne” – przestało oznaczać to, co jest w jakiś sposób czaro­dziej­skie, co jest związane z siłami irracjo­nal­nymi – stało się słowem, którym można oznaczyć wszystko o czym chce się powie­dzieć, że jest cudowne, nie tylko w sensie „cudu”, ale również w sensie tylko emocjo­nalno estetycz­nym. Szkoła jednak jest magiczna także w sensie zbliżo­nym do trady­cyj­nego. Nie istnieje przej­rzy­sty racjo­nalny opis tego co tam się dzieje, chociaż ciągle pojawiają się takie próby i wydawać by się mogło, że nagro­ma­dziła się poprzez ten trud ogromna wiedza o szkole i zacho­dzą­cych tam proce­sach.
[Fragment ze wstępu]

Socjo­lo­gia sportu / redak­cja naukowa Honorata Jakubow­ska, Przemy­sław Nosal. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162457, 162458p

SOCJO­LO­GIA SPORTU to kompen­dium wiedzy o często pomija­nym w naukach społecz­nych, ale niezwy­kle ważnym obsza­rze badań nad społecz­nymi aspek­tami sportu. Autorzy objęli swoimi rozwa­ża­niami niemal wszyst­kie aspekty współ­cze­snej reflek­sji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynie­nia z pracą nie tylko nowator­ską, ale i komplek­sową. Książka oferuje dobrze usyste­ma­ty­zo­waną analizę sportu jako pola badaw­czego, sprawoz­da­jąc nie tylko to, co dotych­czas dokonało się w różnych jego częściach, ale również wskazu­jąc na poten­cjalne tropy. Autorzy definiują problemy, relacjo­nują najważ­niej­sze wątki badaw­cze, a nade wszystko przywra­cają sport poważ­nej reflek­sji nauko­wej.
Emocje, płeć, zwierzęta, doping, religia, techno­lo­gia, media – to tylko kilka z kluczo­wych katego­rii, w świetle których można oglądać sport.

Psycho­pe­da­go­giczne mity : jak zacho­wać naukowy scepty­cyzm w eduka­cji i wycho­wa­niu / Tomasz Garstka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
Sygn. 162456

W książce omówiono popularne tezy, niepo­parte wynikami nauko­wych badań empirycz­nych, i mity na temat metod naucza­nia, wycho­wa­nia, pomocy psycho­pe­da­go­gicz­nej dla dzieci i młodzieży. Przed­sta­wiono psycho­lo­giczne mecha­ni­zmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudo­nauce, kieru­jąc się dobrymi inten­cjami.

Adresaci:
Publi­ka­cja przezna­czona jest dla nauczy­cieli, psycho­lo­gów, pedago­gów, terapeu­tów pedago­gicz­nych i rodzi­ców uczniów. Zainte­re­suje również studen­tów kierun­ków nauczy­ciel­skich, psycho­lo­gii, pedago­giki.

(…) to książka niezwy­kle ważna, potrzebna i rzadka. Autor rozpra­wia się z obecnymi w eduka­cji mitami nie tylko z pozycji obiek­tyw­nego obser­wa­tora, lecz także aktyw­nego praktyka nierzadko wcześniej uwikła­nego w ich rozpo­wszech­nia­nie, co zwięk­sza wiary­god­ność przekazu. Niezwy­kle cenne są odwoła­nia do litera­tury i rzetelne „śledz­twa“, jakie przepro­wa­dził, aby ustalić pocho­dze­nie niektó­rych pseudo­nau­ko­wych koncep­cji. Napisana przystęp­nym językiem z pewno­ścią znajdzie szero­kie grono odbior­ców wśród nauczy­cieli, rodzi­ców zainte­re­so­wa­nych głębiej eduka­cją swoich dzieci i – na co szcze­rze liczę – wśród refor­ma­to­rów eduka­cji i osób decydu­ją­cych o jej kształ­cie“.

Skup się! : trening mindful­ness dla zestre­so­wa­nych pracą / Jarosław Chybicki. – Gliwice : Helion, 2017.
Sygn. 162468

Naucz się zacho­wy­wać jasność myśle­nia w każdej sytuacji! Trening uważno­ści, czyli do czego przydaje się model WZROST. Nawyki uważnego działa­nia, czyli jak zapla­no­wać codzienny trening. PORA, czyli na czym polega podsta­wowa technika mindful­ness.
Uważność, koncen­tra­cja i umiejęt­ność świado­mego podej­mo­wa­nia decyzji należą do najważ­niej­szych kompe­ten­cji każdego menedżera. W trudnym i wymaga­ją­cym środo­wi­sku bizne­so­wym są one wręcz na wagę złota. Sęk w tym, że nieła­two osiągnąć stan, w którym te kompe­ten­cje stają się naszą drugą naturą. Przy odrobi­nie uporu i syste­ma­tycz­nej pracy nad uważno­ścią można jednak wykształ­cić w sobie nowe nawyki, właściwe strate­gie działa­nia oraz kiero­wa­nia swojej uwagi na najważ­niej­sze kwestie. Można nauczyć się żyć bardziej świado­mie, w pełni doświad­czać rzeczy­wi­sto­ści i rozumieć własne emocje oraz zacho­wa­nia. To właśnie oferuje nam trening mindful­ness.

Ta książka pokaże Ci, czym jest uważność i jak ją treno­wać. Jeśli czujesz się przytło­czony nowymi obowiąz­kami, przeży­wasz kryzys związany z awansem lub degra­da­cją, masz wszyst­kiego dość albo po prostu chcesz zacząć żyć bardziej świado­mie i szczę­śli­wie, taki trening pomoże Ci odnaleźć najwła­ściw­szą ścieżkę. Zobacz, jak możesz popra­wić swój dobro­stan fizyczny i umysłowy, nawią­zać bardziej satys­fak­cjo­nu­jące kontakty z ludźmi i zacho­wać zimną krew w każdej sytuacji bizne­so­wej. Zaakcep­tuj to, czego nie możesz zmienić, i naucz się kiero­wać uwagę na najistot­niej­sze aspekty zdarzeń. Odsuń na drugi plan wszel­kie zakłó­ce­nia i zyskaj możli­wość obiek­tyw­nej oceny tego, co dzieje się w Twojej firmie. Bądź uważny na co dzień i od święta!

Źródło :

www​.wydaw​nic​two​po​li​graf​.pl
www​.wuj​.pl
www​.wydaw​nic​two​.umcs​.eu
www​.atut​.ig​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​am​ber​.pl
www​.mamania​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uni​.lodz​.pl
www​.atla2​.com​.pl
www​.ksiegar​nia​.pwn​.pl
www​.wolter​sklu​wer​.pl
www​.wip​.pl
www​.helion​.pl

Print Friendly, PDF & Email