Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika, 2017.
Sygn. 162985

Monografia została poświę­cona wybranym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spoty­kanym w dwóch najważ­niej­szych sferach ludzkiej aktyw­ności – w pracy oraz w relacjach rodzin­nych. Publi­kacja nie ma charak­teru komplek­so­wego, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem wszyst­kich zagadnień związa­nych z powyż­szymi relacjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktual­ność porusza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów skupili się na tematach, które ze względu na zmienia­jące się stosunki społeczno-gospo­darcze budzą obecnie największe zainte­re­so­wanie lub wątpli­wości. Monografia ma charakter wielo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admini­stra­cyj­nego, cywilnego, europej­skiego, karnego, konsty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzin­nego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze : praktyka, orzecz­nictwo, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. – 2. wydanie, stan prawny kwiecień 2017 r. – Warszawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tucji prawa rodzin­nego i opiekuń­czego. Jest ona szcze­gólnie polecana aplikantom odbywa­jącym szkolenia w ramach aplikacji radcow­skiej, adwokac­kiej, sędziow­skiej, notarialnej czy komor­ni­czej, jak również osobom przygo­to­wu­jącym się do egzaminów zawodo­wych. Z uwagi na szerokie omówienie proble­ma­tyki stoso­wania prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, opraco­wanie to dedyko­wane jest także radcom prawnym i adwokatom, którzy w ramach wykony­wania zawodu zajmują się prowa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzysta formuła anali­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na okolicz­ności życiowe stały się stroną postę­powań z zakresu prawa rodzin­nego i opiekuń­czego.
Prezen­tując poszcze­gólne insty­tucje prawno­ro­dzinne skupiono się przede wszystkim na aspektach praktycz­nych stoso­wania prawa, a omawiane zagad­nienia zostały dodatkowo wzboga­cone analizą orzeczeń sądów powszech­nych, sądów admini­stra­cyj­nych oraz Sądu Najwyż­szego, co sprawia, że Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obowią­zu­jącą linią orzecz­niczą. Chcąc sprostać wymogom, jakie stawiane są aplikantom, w pracy tej zawarto wybór różno­rod­nych stanów faktycz­nych, które pozwolą nie tylko zrozumieć specyfikę i mecha­nizmy procesu wykładni przepisów prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, ale również należycie przygo­tować się do przepro­wa­dza­nych w ramach aplikacji prawni­czych kolokwiów, czy egzaminów zawodo­wych.

Progra­mo­wanie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłuma­czenie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copyright 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez komputera. Te niezwykle pożyteczne urządzenia służą do pracy i rozrywki, komuni­ko­wania się, diagno­zo­wania chorób, zarzą­dzania firmą, a nawet prowa­dzenia wojen. Właściwie trudno byłoby wyobrazić sobie dziedzinę, w której komputery i to, co potrafią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umiejęt­ność progra­mo­wania jest bardzo cennym atutem. Zapotrze­bo­wanie na progra­mi­stów wciąż rośnie, a najlepsi w tym fachu mogą liczyć na niezwykle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniejszy samouczek pozwala przyswoić sobie podstawy progra­mo­wania w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umożliwia solidne opano­wanie podstaw i uczy popraw­nego projek­to­wania programów. Nie pominięto tu szcze­gólnie ważnego przygo­to­wania się do progra­mo­wania ani zasad tworzenia oprogra­mo­wania w korpo­ra­cjach, a równo­cze­śnie pokazano sposoby korzy­stania z najważ­niej­szych technik progra­mi­stycz­nych oraz kluczowe cechy najczę­ściej wykorzy­sty­wa­nych języków progra­mo­wania.

Religia w nowocze­snym państwie demokra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu liberałów i komuni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dyskusji dotyczą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demokra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obecności w sferze publicznej. Autorka bada religijne i poza religijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filozofii politycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libera­łami a komuni­ta­ria­nami dotyczą­cego głównie idei sprawie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktualną polemikę i wzbogacić ją o nowe argumenty.

Super­pro­gno­zo­wanie : sztuka i nauka progno­zo­wania / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłuma­czenie Maciej Markie­wicz. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby skorzy­stać na możli­wości dalszego spojrzenia w przyszłość, nieza­leżnie czy kupuje akcje, tworzy strategie, wprowadza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nadcho­dzący tydzień. Niestety ludzie są zazwyczaj marnymi progno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, profesor Wharton School of Business, w swoim przeło­mowym badaniu z 2005 roku, nawet prognozy ekspertów są niewiele lepsze niż wynik przypadku. Mimo to, istotnym oraz niedo­po­wie­dzianym wnioskiem wynika­jącym z tych badań było stwier­dzenie, że niektórzy profe­sjo­na­liści naprawdę potrafią progno­zować, a Tetlock spędził minioną dekadę starając się dowie­dzieć dlaczego. Co czyni niektó­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­waniu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcydzieło predykcji, oparte o dekady badań oraz wynik rozle­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée progno­zo­wania. W projekt Właściwe Osądy (Good Judgement Project) zaanga­żo­wano dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi – włączając w to brooklyń­skiego reżysera, emery­to­wa­nego hydrau­lika oraz tancerkę, których popro­szono o progno­zo­wanie global­nych wydarzeń. Niektórym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Pokonali specja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki progno­styczne. Wypadli lepiej niż zbiorcze opinie anali­tyków z dostępem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej przeło­mowej oraz przystępnej książce, Tetlock i Gardner pokazują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej elitarnej grupy. Splatając razem historie progno­stycz­nych sukcesów (wliczając w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywiadów z decyden­tami wysokiego szczebla, od Davida Petraeusa do Roberta Rubina, udowad­niają, że dokładne i udane progno­zo­wanie nie wymaga wcale potężnych kompu­terów czy tajem­ni­czych metod. Niezbędne są za to: zbieranie dowodów z różnych źródeł, proba­bi­li­styczne myślenie, praca zespołowa, notowanie rezul­tatów oraz umiejęt­ność przyznania się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zajęciowa w geriatrii / Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Agnieszka Smrokowska-Reichmann. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami starszymi jest wyzwaniem teraź­niej­szości. Terapia zajęciowa umożliwia właściwe ich wspie­ranie w zakresie wykony­wania znaczą­cych dla nich zajęć oraz podno­szenie jakości życia.

Podręcznik został opraco­wany przez doświad­czo­nych praktyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich. Autorzy w przystępnej i synte­tycznej formie prezen­tują możli­wości oraz sposoby pracy terapeuty zajęcio­wegp z seniorami.

Podręcznik powstał z myślą o studen­tach kierunków terapia zajęciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psycho­logów, pedagogów i asystentów osób niepeł­no­spraw­nych.

Między grupami : przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosakowska-Berezecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nieprzy­pad­kowo została nazwana przewod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele użytecz­nych infor­macji, które niczym drogo­wskazy pomagają sprawnie się poruszać w otacza­jącym nas świecie. Spotykamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod względem płci, pocho­dzenia, kultury, języka, poglądów politycz­nych, tożsa­mości psycho­sek­su­alnej i wielu, wielu innych rzeczy. Różno­rod­ność może stanowić źródło dobrych, wzboga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przyczyną licznych niepo­ro­zu­mień, frustracji i konfliktów (niekiedy bardzo groźnych). Nieza­leżnie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy przera­żenie, świat po prostu jest zróżni­co­wany. Oczywi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy gruntownie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomiędzy „naszymi“ a „obcymi“.

Najwięk­szym walorem książki jest jej bardzo popularny, wręcz potoczny język oraz wielość życiowych przykładów, do których odwołują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważnych sprawach, takich jak konflikty, przemoc czy dehuma­ni­zacja, nie wiodą czytel­nika w gąszcz zawiłych rozważań teore­tycz­nych lecz raczą go barwnymi przykła­dami, takimi jak dzielenie się biletami na festiwal Opener, zacho­wania szympansów Bonobo czy postrze­ganie czeczeń­skiego zawodnika MMA Mameda Chalidowa. Czytelnik dowie się też z książki, jak wyobra­żenie sobie, że się jest cheer­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­ności i czy czytanie Harry Pottera może ograni­czyć uprze­dzenia? Choć pytania te brzmią banalnie, to stanowią wstęp do głębszej refleksji nad funkcjo­no­wa­niem człowieka w grupach i możli­wo­ściach wyjścia poza myślenie o sobie jako o członku grupy.“
Z recenzji Michała Bilewicza

Scena­riusze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­wawców w starszych klasach szkoły podsta­wowej i w szkołach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi propo­zycję 40 zajęć prowa­dzo­nych metodami aktywi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Znakomita pomoc metodyczna dla nauczy­cieli, wycho­wawców, pedagogów ze szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.

To praktyczny przewodnik po warto­ściach i proble­mach współ­cze­snej młodzieży. Scena­riusze dotyczą różno­rodnej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzu­cenie, wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wykorzy­stano w nich teksty piosenek, filmy, litera­turę. Scena­riusze mogą być reali­zo­wane na godzinach wycho­waw­czych, lekcjach przygo­to­wu­ją­cych do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsz­ta­tach pozasz­kol­nych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdoby­wania władzy nad umysłami / Christo­pher Hadnagy ; [przedmowa Paul Wilson ; tłuma­czenie: Magda Witkowska]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierwszy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki definiuje, wyjaśnia i rozkłada go na cząstki elemen­tarne, a następnie ilustruje całe zagad­nienie, przyta­czając analizy i prawdziwe historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciemnych zaułkach społe­czeń­stwa, gdzie żyją szemrane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki stoso­wanej przez szpiegów i oszustów. Będziesz podglądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka podstępu. Przyj­rzysz się także powszechnym, codziennym sytuacjom, poznając je pod kątem scena­riuszy socjo­tech­nicz­nych. W ostatniej części znajdziesz „tajemne“ porady i wskazówki profe­sjo­nal­nych socjo­tech­ników, a czasem również prawdzi­wych przestępców.

Sekrety oszustów i socjo­tech­ników
Model komuni­kacji i jego geneza
Wykorzy­sty­wanie wpływu alkoholu
Wchodzenie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psycho­lo­giczne zasady stosowane w socjo­tech­nice
Progra­mo­wanie neuro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­rania wpływu
Tworzenie programu podno­szenia świado­mości osobi­stych zagrożeń
Wyczu­lenie na złośliwe taktyki
Dalajlama i socjo­tech­nika

Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobistej dla każdego / Marcin Żukowski. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opiekuńcze, solidne marki-opoki. Rzemieślnik jest marką, definio­waną przez jakość przed­miotów, jakie wytwarza. Księgowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­kowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką skutecznie zarządzać. Zanim się obruszysz, odpowiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spotka­nego człowieka? Pewnie niedużą…

Twój przyszły praco­dawca, klient albo zlece­nio­dawca jest takim samym człowie­kiem jak Ty. Ma niewiele czasu, za to wielu apliku­ją­cych na oferowane stano­wisko i spory rynek podwy­ko­nawców do wyboru. Musi decydować szybko, niemal bez zasta­no­wienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napisane CV, czy człowieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Facebooku mądry, rzeczowy komentarz albo trafny tweet? Od której dostał link do ciekawego posta na blogu? Dlaczego stojąc przed wyborem „no-man lub osobowość”, „ekspert – po prostu marka”, praco­dawca albo zlece­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zarabiać. Zacznij od budowy swojej marki osobistej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to profe­sjo­nalnie.

Zaburzenia komuni­kacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana monografia Zaburzenia komuni­kacji pisemnej z serii Logopedia XXI Wieku poświę­cona jest proble­ma­tyce komuni­kacji pisemnej. Główny cel tomu, dedyko­wa­nego Profesor Marcie Bogda­no­wicz, stanowi całościowe zapre­zen­to­wanie zagadnień komuni­kacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednost­kach patologii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjo­no­wania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wskazy­wa­nych aspektów jest niwelo­wanie – dzięki porozu­mie­waniu się pisemnemu – barier komunikacyj­nych w przypadku osób niesły­szą­cych czy osób z dyzartrią (także dzięki nowym techno­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osiągnięcie większej samodzielno­ści i posze­rzenia możli­wości zawodo­wych.

Tom składa się z trzech części: Uwarun­ko­wania oraz sympto­ma­to­logia zaburzeń komuni­kacji pisemnej. Orien­tacje teore­tyczne i perspek­tywy badawcze, Trudności w czytaniu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i nabytymi zaburze­niami mowy oraz Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Wspoma­ganie rozwoju, terapia.

Publi­kacja kierowana jest do logopedów, ale również do psycho­logów, pedagogów i nauczy­cieli – wszyst­kich specja­li­stów zainte­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zaburzeń komuni­kacji pisemnej: badaczy akade­mic­kich i praktyków. Przydatna będzie także studentom kierunków logope­dycz­nych, psycho­lo­gicz­nych, pedago­gicz­nych (i kierunków pokrew­nych), słucha­czom studiów podyplo­mo­wych, przede wszystkim z zakresu logopedii oraz diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu.

Zagro­żenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Penkow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza problemy aktualne i ważne społecznie. Jest głosem w dyskusji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gólnie dla pedago­giki – związa­nymi z ekspansją infor­ma­tyczną w różnych dziedzi­nach życia społecz­nego”.
prof. Anna Wasilewska

Wiek XXI charak­te­ry­zuje się burzliwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycznym ożywie­niem techno­lo­gicznym. Nowoczesne techno­logie infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyjne już w ostatniej dekadzie XX wieku zaczęły dynamicznie wkraczać do wszyst­kich sfer życia człowieka. Dało to początek przemianom społecznym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich charakter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Penkowska

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smakslowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wnkatedra​.pl