Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Dodaj mi skrzydeł! : jak roz­wijać u dzieci moty­wację wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. – War­szawa : Samo Sedno Edgard, 2017.
Sygn. 162327

Joanna Steinke-Kalembka pro­po­nuje podej­ście do wycho­wania pole­ga­jące na budo­waniu wspie­ra­jącej relacji z dziec­kiem i współ­dzia­łaniu. Moty­wo­wanie nie musi być prze­cią­ga­niem liny między doro­słym a dziec­kiem. Zamiast metod opar­tych na nagro­dach i karach, groź­bach czy prze­kup­stwach autorka pre­zen­tuje spraw­dzone sposoby, które powstrzy­mują potrzebę „napra­wiania” dziecka oraz poma­gają sku­tecznie komu­ni­kować swoje ocze­ki­wania oraz wpro­wa­dzać zasady, które będą wspólnie prze­strze­gane. Poradnik podpowiada:
– w jaki sposób roz­wijać poten­cjał dziecka od naj­młod­szych lat;
– jak pro­wa­dzić rozmowy nasta­wione na zmianę zacho­wania dziecka, tak aby nie koń­czyły się kolejną awanturą;
– jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką;
– jak wzmocnić jego wiarę we własne umiejętności;
– w jaki sposób mądrze chwalić i krytykować;
– jak pomóc dziecku reali­zować jego pasje i cele;
– jak budować emo­cjo­nalne zasoby małego człowieka.

Dotacje oświa­towe / P. Ciszewski, W. Lachie­wicz, B. Jakacka-Sitek, A. Paw­li­kowska. – 3. wydanie, stan prawny styczeń 2017. – War­szawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162332

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakresie doto­wania oświaty nie­pu­blicznej, które wpro­wa­dziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o sys­temie oświaty. Zmiany dotyczą zasad usta­lania dotacji dla szkół i pla­cówek nie­pu­blicz­nych i publicz­nych i pole­gają m.in. na:
zde­fi­nio­waniu pojęć, które mają służyć w pro­cesie udzie­lania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budże­towy, liczba miesz­kańców, środki pocho­dzące z Unii Euro­pej­skiej, wskaźnik dochodów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w gminie, wskaźnik dochodów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w powiecie; zde­fi­nio­waniu pojęcia wydatków bie­żą­cych będą­cych pod­stawą do obli­czania wyso­kości dotacji, a także enu­me­ra­tywne wyli­czenie jakie wydatki pod­le­gają wyłą­czeniu z pod­stawy (opłaty za korzy­stanie z wycho­wania przed­szkol­nego i opłaty za wyży­wienie, kwoty dotacji na pod­ręcz­niki i mate­riały ćwi­cze­niowe, wydatki bieżące finan­so­wane z fun­duszy unij­nych, kwoty części oświa­towej sub­wencji ogólnej prze­ka­zane dla gminy lub powiatu na uczniów nie­peł­no­spraw­nych w szko­łach ogól­no­do­stęp­nych), zde­fi­nio­waniu pojęć prze­wi­dy­wanej liczbie dzieci, uczniów, wycho­wanków lub uczest­ników zajęć rewa­li­da­cyjno-wycho­waw­czych, a także wska­zaniu sytu­acji, w których nastę­puje aktu­ali­zacja tej liczby; okre­śleniu zasad doto­wania oddziałów przed­szkol­nych w szko­łach podstawowych;
dopre­cy­zo­waniu zasad roz­li­czania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edu­kacji przed­szkolnej w przy­padku gdy dziecko korzysta z wycho­wania przed­szkol­nego w gminie, której nie jest miesz­kańcem, wpro­wa­dzeniu obo­wiązku publi­kacji pod­sta­wo­wych kwot dotacji oraz prze­wi­dy­wanej liczby uczniów przy­jętej do ich wyli­czenia, moż­li­wości przy­stą­pienia do otwar­tego kon­kursu ofert osoby pro­wa­dzącej szkołę pod­sta­wową, w której zor­ga­ni­zo­wano oddział przedszkolny.

Dziecko z auty­zmem : terapia defi­cytów poznaw­czych a teoria umysłu / Barbara Win­czura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2016.
Sygn. 162395, 162396

Autyzm wcze­sno­dzie­cięcy należy do tych zespołów zabu­rzeń psy­cho­spo­łecz­nego rozwoju dziecka, które budzi żywe zain­te­re­so­wanie przed­sta­wi­cieli bardzo wielu dys­cy­plin nauki: medy­cyny, psy­cho­logii, peda­go­giki i socjo­logii, ale również osób zwią­za­nych z kulturą i sztuką. Jest bowiem znakiem, czy wręcz piętnem drugiej połowy XX wieku, tym bar­dziej bole­snym, iż dotyka dziecko we wcze­snej fazie jego życia i rozwoju.
Praca jest ory­gi­nalna i nowa­torska, ma duże zna­czenie dla teorii i prak­tyki autyzmu wcze­sno­dzie­cię­cego. Autorka zadała sobie trud nawią­zania kon­taktów z innymi ośrod­kami nauko­wymi, które kon­cen­trują swoje zain­te­re­so­wania badawcze wokół psy­cho­spo­łecz­nego rozwoju dzieci auty­stycz­nych i posta­no­wiła zre­ali­zować bardzo poważne zadanie ? dokonać tłu­ma­czenia tech­niki, słu­żącej dia­gnozie rozwoju teorii umysłu oraz pro­gramu terapii tej teorii, a następnie spraw­dzić drogą eks­pe­ry­mentu peda­go­gicz­nego ich przy­dat­ność w dzia­ła­niach interwencyjnych.
Książka z pew­no­ścią będzie przy­datna w kształ­ceniu stu­dentów peda­go­giki i psy­cho­logii. Zain­te­re­suje prak­tyków zwią­za­nych z pro­cesem wycho­wania i edu­kacji dzieci z auty­zmem wcze­sno­dzie­cięcym, a także rodziców tych dzieci.

Dzieci alko­ho­lików w per­spek­tywie roz­wo­jowej i kli­nicznej / Lidia Cier­piał­kowska, Iwona Grze­go­rzewska ; Uni­wer­sytet im. Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza, 2016.
Sygn. 162397, 162398
Mono­grafia poświę­cona wybranym współ­cze­snym kon­cep­cjom rozwoju psy­cho­spo­łecz­nego oraz ana­lizie naj­waż­niej­szych wyników badań nad roz­wojem w cyklu życia (od poczęcia do doro­słości) osób z rodzin, w których jedno lub oboje rodzice pili szko­dliwie lub byli uza­leż­nieni od alko­holu. Naj­bar­dziej ostrożne sza­cunki pozwa­lają przyjąć, że w Polsce jest to około 4 mln osób, z czego połowa to dzieci nie­peł­no­letnie, druga to jed­nostki wcho­dzące w doro­słość. Prze­bieg rozwoju i funk­cjo­no­wanie psy­cho­spo­łeczne tych osób jest ogromnie zróż­ni­co­wane na różnych etapach życia – cześć z nich doświadcza poważne trud­ności i pro­blemy, część odnosi sukcesy i ma poczucie powo­dzenia. Psy­cho­pa­to­logia roz­wo­jowa jest tą per­spek­tywą teo­re­tyczną i badawczą, która posłu­żyła do przed­sta­wienia wielu szcze­gó­ło­wych zagad­nień, ponieważ pozwala opisać i wyja­śnić uwa­run­ko­wania różnych ścieżek rozwoju psy­cho­spo­łecz­nego jednostki.

Edu­kacja w per­spek­tywie ocze­kiwań współ­cze­sności / redakcja naukowa Anna Kar­pińska, Kata­rzyna Borawska-Kal­bar­czyk, Alina Szwarc. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek ; Bia­ły­stok : Fun­dacja Centrum Trans­feru Wiedzy i Inno­wacji Spo­łeczno-Peda­go­gicz­nych przy Wydziale Peda­go­giki i Psy­cho­logii Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku, 2016.
Sygn. 162399

Książka stanowi jedną z trzech mono­grafii wie­lo­au­tor­skich – obok Edu­kacji wobec nie­po­wo­dzeń i szans ich mini­ma­li­zacji oraz W kie­runku edu­kacji aka­de­mic­kiej zorien­to­wanej na stu­denta – skła­da­ją­cych się na serię wydaw­niczą Edu­kacja w Dialogu i Per­spek­tywie, która ukazuje się od 2002 roku i liczy już 21 tomów. Pre­zen­to­wana edycja dedy­ko­wana jest pamięci Pro­fe­sora Kazi­mierza Denka, hono­ro­wego gościa i stałego uczest­nika Augu­stow­skich Spotkań Nauko­wych, z których wyrosła idea owych publi­kacji. Przed­sta­wione w mono­gra­fiach teksty są rezul­tatem pogłę­bionej refleksji, analiz i eks­plo­racji wielu wybit­nych badaczy, uczest­ników i obser­wa­torów rze­czy­wi­stości edu­ka­cyjnej. Wpisują się w nurt wie­lo­aspek­to­wych debat, pro­jekcji i pro­po­zycji zmian oraz zachę­cają do kon­ty­nu­owania dialogu o edukacji.

Jaki patrio­tyzm? / Anna Wił­ko­mirska, Adam Fijał­kowski. – War­szawa : Difin, 2016.
Sygn. 162400, 162401

W ostat­nich kilku deka­dach patrio­tyzm nie był popu­larnym przed­miotem refleksji i badań w Polsce. Rzadko podej­mują go współ­cześni filo­zo­fowie, socjo­lo­gowie, psy­cho­lodzy i peda­godzy. Ta książka jest głosem w dys­kusji nad szcze­gólną postawą spo­łeczną, jaką jest patrio­tyzm. Poszu­kując tropów współ­cze­snego patrio­tyzmu, cofamy się do czasów Homera, Hero­dota, Plu­tarcha i Cyce­rona. Badamy również źródła polskie, od kronik śre­dnio­wiecz­nych po XX wiek.
Myśli pol­skich kla­syków, takich jak Józef Maria Bocheński czy Wacław Stró­żewski, zostały zde­rzone z krytyką roman­tyczno-sen­ty­men­tal­nego ujęcia patrio­tyzmu. Dys­kusja licz­nych kla­sy­fi­kacji patrio­tyzmu skon­stru­owa­nych w Polsce i na świecie poka­zuje wie­lo­aspek­to­wość i wie­lo­kry­te­rial­ność oma­wia­nego zja­wiska. Kon­cep­cjom patrio­tyzmu zamknię­tego, zbli­ża­ją­cego się bardzo blisko do nacjo­na­lizmu, prze­ciw­sta­wiony został patrio­tyzm otwarty, kon­struk­tywny i oby­wa­telski, gdzie sza­cunek do ojczyzny współ­wy­stę­puje z respek­to­wa­niem innych kultur i zbiorowości.
Refleksja teo­re­tyczna stanowi kon­tekst dla analiz wybra­nych pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych badań empi­rycz­nych z ostat­nich 25 lat. Dys­ku­to­wane są wyniki badań CBOS, National Iden­tity Study, World Values Survey, Civic Edu­ca­tion Study i Inter­na­tional Civic and Citi­zen­ship Study. Analizy te pozwo­liły na cha­rak­te­ry­stykę feno­menu pol­skiego patrio­tyzmu. Za klu­czową dla postawy patrio­tyzmu uzna­liśmy kate­gorię toż­sa­mości naro­dowej. Spoj­rze­liśmy na nią przez pryzmat pięciu istot­nych poznawczo i beha­wio­ralnie ele­mentów: rozu­mienia patrio­tyzmu, kry­te­riów pol­skości, dumy naro­dowej, samo­iden­ty­fi­kacji spo­łecznej oraz sto­sunku do innych.
Toż­sa­mość naro­dowa, patrio­tyzm w rękach poli­tyków są zwykle instru­men­tal­nymi hasłami, a dla edu­kacji, której zada­niem jest two­rzenie świa­do­mości i kształ­to­wanie postaw to istotne cele wycho­wawcze, budo­wanie kapi­tału dla poko­jo­wego, mądrego i satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia przy­szłych pokoleń.

Wypa­lenie zawo­dowe : źródła, mecha­nizmy, zapo­bie­ganie / Beata Mań­kowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Har­monia. Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 162406, 162407

Trafna dia­gnoza wypa­lenia zawo­do­wego, oparta na rze­telnym zro­zu­mieniu jego istoty oraz deter­mi­nant, zwiększa szansę sku­tecznej pro­fi­lak­tyki na wszyst­kich jej pozio­mach. Póki jednak sama istota wypa­lenia i mecha­nizmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozu­mienia pojęcia i postę­pu­ją­cych objawów tego procesu nie zostanie roz­strzy­gnięty, trudno będzie wspierać osoby doświad­cza­jące wypa­lenia, a jeszcze trud­niej – zapo­biegać mu. Niniejsze opra­co­wanie stanowi próbę uka­zania z jednej strony aktu­al­nego stanu wiedzy o wypa­leniu zawo­dowym, szcze­gólnie zaś pod­kre­ślenia obszarów zgod­nych oraz róż­nią­cych badaczy, z drugiej strony zmierza do peł­niej­szego wyja­śnienia zja­wiska, przed­sta­wiając istotne mecha­nizmy, na mocy których dochodzi do jego rozwoju.

Epi­demia egoizmu / Amy McCready ; prze­ło­żyła Jolanta Len­kie­wicz. – War­szawa : Edgard, 2017.
Sygn. 162803

Jak wygląda epi­demia EGOizmu? Bie­rzesz odpo­wie­dzial­ność za to, co dzieci mogłyby zrobić same. Nagra­dzasz dzieci, aby zachęcić je do współ­pracy. Nie­ustannie ratu­jesz je z opresji, dowożąc do szkoły zapo­mniane przed­mioty i przy­po­mi­nając o ważnych ter­mi­nach. Nie możesz zrobić zakupów w sklepie bez koniecz­ności kupienia dzie­ciom łakoci. Dzieci zazwy­czaj się dąsają lub awan­tu­rują, jeśli nie mogą dostać tego, czego chcą. Dzieci nie wyka­zują cier­pli­wości, aby czekać na coś, czego bardzo pragną. Brzmi znajomo? Pomóż dziecku stać się samo­dzielnym i odpo­wie­dzialnym dorosłym!

 

Emocje dzieci i mło­dzieży z trud­no­ściami w rozwoju i zacho­waniu / redakcja naukowa Barbara Win­czura. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls”, 2017.

Wywo­łując w świa­do­mości hasło „dzie­ciń­stwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczę­śliwe. Dzieci nie powinny mieć zmar­twień – kłopoty przej­mują dorośli. Okres dzie­ciń­stwa, w którym w natu­ralnym pro­cesie uspo­łecz­niania poznaje się wyma­gania oto­czenia, w silnym stopniu kształ­tuje zręby oso­bo­wości pod­sta­wowej. Wtedy nastę­puje pierwsze two­rzenie się obrazów świata spo­łecz­nego z jego rado­ściami i smut­kami. Powstają wyobra­żenia o sobie i swoich moż­li­wo­ściach, a nawet marzenia. Wyobra­żenia te są odbi­ciem doświad­czeń dzie­cię­cych, ich inte­lek­tu­alno-emo­cjo­nal­nych inter­pre­tacji zdarzeń, obrazów kul­tu­ro­wych oraz ocen war­to­ściu­ją­cych, które słyszą i poznają.
W roman­tycznym spoj­rzeniu na dzie­ciń­stwo, jakie ukazują antro­po­lodzy kultury odno­szący je do zakła­da­nych celów i form wycho­wania, jest ono doj­rze­wa­niem do następ­nych okresów w życiu. To, co się w tych latach dzieje, ma budować czło­wieka szczę­śli­wego, otwar­tego na ludzi, chęt­nego zmianom świata na lepsze, twórczego.
Dzie­ciń­stwo jest wpraw­dzie okresem uczenia się potrzeb­nych umie­jęt­ności w życiu doro­słym, ale zakres i formy wybie­rają z troską dorośli. W dużej części przy­padków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego rado­snego dzie­ciń­stwa nie doświadcza. Przy­czyny są różne: choroby prze­wlekle, defi­cyty roz­wo­jowe czy nie­peł­no­spraw­ności, ale i takie, które z tym zwią­zane są bez­po­średnio i pośrednio, a nawet wyni­kają cał­ko­wicie z innych przyczyn.

Dzie­sięć rzeczy, o których chcia­łoby ci powie­dzieć dziecko z auty­zmem / Ellen Notbohm ; prze­kład Marzena Szy­mańska-Błot­nicka. – Wyd. 1 w nowej ed. – Kraków : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162821

Pełna prze­ni­kli­wych spo­strzeżeń, współ­czucia i humoru, ponad­cza­sowa książka opi­su­jąca „dzie­sięć rzeczy”, które poma­gają zro­zu­mieć – nie zde­fi­niować – dzieci z auty­zmem. W odróż­nieniu od innych publi­kacji na temat autyzmu pozwala spoj­rzeć na świat oczami dziecka, usły­szeć jego głos, który w nara­sta­jącej wokół autyzmu wrzawie często bywa nie­sły­szany. Publi­kacja Ellen Notbohm powinna się stać obo­wiąz­kową lekturą wszyst­kich rodziców, krew­nych, pra­cow­ników spo­łecz­nych, nauczy­cieli oraz tera­peutów dzieci z autyzmem.

 

Jak pomóc dziecku z dys­leksją : poradnik dla rodziców i nauczy­cieli / Anna Radwańska. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 162814, 162815

Poradnik napi­sany został z myślą o rodzi­cach, którzy chcą zdobyć potrzebną i prak­tyczną wiedzę na temat dys­leksji. Autorka omawia zja­wisko dys­leksji roz­wo­jowej, typy dys­leksji, objawy i symp­tomy wcze­snego wystę­po­wania ryzyka dys­leksji. Pod­kreśla rolę rodziców, nauczy­cieli, rówie­śników w edu­kacji dziecka z dysleksją.
Uzu­peł­nie­niem porad­nika są szeroko omó­wione przy­kłady ćwiczeń uspraw­nia­ją­cych tech­nikę czy­tania i pisania (z podziałem na wiek) oraz kon­spekty zajęć.

 

 

Źródła :
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.jezy​kiobce​.pl
www​.beck​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.mar​szalek​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl

Print Friendly, PDF & Email