Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Dodaj mi skrzy­deł! : jak rozwi­jać u dzieci motywa­cję wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. – Warszawa : Samo Sedno Edgard, 2017.
Sygn. 162327

Joanna Steinke-Kalembka propo­nuje podej­ście do wycho­wa­nia polega­jące na budowa­niu wspie­ra­ją­cej relacji z dziec­kiem i współ­dzia­ła­niu. Motywo­wa­nie nie musi być przecią­ga­niem liny między dorosłym a dziec­kiem. Zamiast metod opartych na nagro­dach i karach, groźbach czy przekup­stwach autorka prezen­tuje spraw­dzone sposoby, które powstrzy­mują potrzebę „napra­wia­nia“ dziecka oraz pomagają skutecz­nie komuni­ko­wać swoje oczeki­wa­nia oraz wprowa­dzać zasady, które będą wspól­nie przestrze­gane. Porad­nik podpo­wiada:
– w jaki sposób rozwi­jać poten­cjał dziecka od najmłod­szych lat;
– jak prowa­dzić rozmowy nasta­wione na zmianę zacho­wa­nia dziecka, tak aby nie kończyły się kolejną awanturą;
– jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką;
– jak wzmoc­nić jego wiarę we własne umiejęt­no­ści;
– w jaki sposób mądrze chwalić i kryty­ko­wać;
– jak pomóc dziecku reali­zo­wać jego pasje i cele;
– jak budować emocjo­nalne zasoby małego człowieka.

Dotacje oświa­towe / P. Ciszew­ski, W. Lachie­wicz, B. Jakacka-Sitek, A. Pawli­kow­ska. – 3. wydanie, stan prawny styczeń 2017. – Warszawa : Wydaw­nic­two C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162332

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakre­sie dotowa­nia oświaty niepu­blicz­nej, które wprowa­dziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o syste­mie oświaty. Zmiany dotyczą zasad ustala­nia dotacji dla szkół i placó­wek niepu­blicz­nych i publicz­nych i polegają m.in. na:
zdefi­nio­wa­niu pojęć, które mają służyć w proce­sie udzie­la­nia dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budże­towy, liczba miesz­kań­ców, środki pocho­dzące z Unii Europej­skiej, wskaź­nik docho­dów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w gminie, wskaź­nik docho­dów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w powie­cie; zdefi­nio­wa­niu pojęcia wydat­ków bieżą­cych będących podstawą do oblicza­nia wysoko­ści dotacji, a także enume­ra­tywne wylicze­nie jakie wydatki podle­gają wyłącze­niu z podstawy (opłaty za korzy­sta­nie z wycho­wa­nia przed­szkol­nego i opłaty za wyżywie­nie, kwoty dotacji na podręcz­niki i materiały ćwicze­niowe, wydatki bieżące finan­so­wane z fundu­szy unijnych, kwoty części oświa­to­wej subwen­cji ogólnej przeka­zane dla gminy lub powiatu na uczniów niepeł­no­spraw­nych w szkołach ogólno­do­stęp­nych), zdefi­nio­wa­niu pojęć przewi­dy­wa­nej liczbie dzieci, uczniów, wycho­wan­ków lub uczest­ni­ków zajęć rewali­da­cyjno-wycho­waw­czych, a także wskaza­niu sytuacji, w których nastę­puje aktuali­za­cja tej liczby; określe­niu zasad dotowa­nia oddzia­łów przed­szkol­nych w szkołach podsta­wo­wych;
dopre­cy­zo­wa­niu zasad rozli­cza­nia się między gminami w zakre­sie pokry­cia kosztów dotacji lub kosztów eduka­cji przed­szkol­nej w przypadku gdy dziecko korzy­sta z wycho­wa­nia przed­szkol­nego w gminie, której nie jest miesz­kań­cem, wprowa­dze­niu obowiązku publi­ka­cji podsta­wo­wych kwot dotacji oraz przewi­dy­wa­nej liczby uczniów przyję­tej do ich wylicze­nia, możli­wo­ści przystą­pie­nia do otwar­tego konkursu ofert osoby prowa­dzą­cej szkołę podsta­wową, w której zorga­ni­zo­wano oddział przed­szkolny.

Dziecko z autyzmem : terapia deficy­tów poznaw­czych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza Impuls, 2016.
Sygn. 162395, 162396

Autyzm wczesno­dzie­cięcy należy do tych zespo­łów zaburzeń psycho­spo­łecz­nego rozwoju dziecka, które budzi żywe zainte­re­so­wa­nie przed­sta­wi­cieli bardzo wielu dyscy­plin nauki: medycyny, psycho­lo­gii, pedago­giki i socjo­lo­gii, ale również osób związa­nych z kulturą i sztuką. Jest bowiem znakiem, czy wręcz piętnem drugiej połowy XX wieku, tym bardziej bolesnym, iż dotyka dziecko we wczesnej fazie jego życia i rozwoju.
Praca jest orygi­nalna i nowator­ska, ma duże znacze­nie dla teorii i praktyki autyzmu wczesno­dzie­cię­cego. Autorka zadała sobie trud nawią­za­nia kontak­tów z innymi ośrod­kami nauko­wymi, które koncen­trują swoje zainte­re­so­wa­nia badaw­cze wokół psycho­spo­łecz­nego rozwoju dzieci autystycz­nych i posta­no­wiła zreali­zo­wać bardzo poważne zadanie ? dokonać tłuma­cze­nia techniki, służą­cej diagno­zie rozwoju teorii umysłu oraz programu terapii tej teorii, a następ­nie spraw­dzić drogą ekspe­ry­mentu pedago­gicz­nego ich przydat­ność w działa­niach inter­wen­cyj­nych.
Książka z pewno­ścią będzie przydatna w kształ­ce­niu studen­tów pedago­giki i psycho­lo­gii. Zainte­re­suje prakty­ków związa­nych z proce­sem wycho­wa­nia i eduka­cji dzieci z autyzmem wczesno­dzie­cię­cym, a także rodzi­ców tych dzieci.

Dzieci alkoho­li­ków w perspek­ty­wie rozwo­jo­wej i klinicz­nej / Lidia Cierpiał­kow­ska, Iwona Grzego­rzew­ska ; Uniwer­sy­tet im. Adama Mickie­wi­cza w Pozna­niu. – Poznań : Wydaw­nic­two Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wi­cza, 2016.
Sygn. 162397, 162398
Monogra­fia poświę­cona wybra­nym współ­cze­snym koncep­cjom rozwoju psycho­spo­łecz­nego oraz anali­zie najważ­niej­szych wyników badań nad rozwo­jem w cyklu życia (od poczę­cia do dorosło­ści) osób z rodzin, w których jedno lub oboje rodzice pili szkodli­wie lub byli uzależ­nieni od alkoholu. Najbar­dziej ostrożne szacunki pozwa­lają przyjąć, że w Polsce jest to około 4 mln osób, z czego połowa to dzieci niepeł­no­let­nie, druga to jednostki wchodzące w dorosłość. Przebieg rozwoju i funkcjo­no­wa­nie psycho­spo­łeczne tych osób jest ogrom­nie zróżni­co­wane na różnych etapach życia – cześć z nich doświad­cza poważne trudno­ści i problemy, część odnosi sukcesy i ma poczu­cie powodze­nia. Psycho­pa­to­lo­gia rozwo­jowa jest tą perspek­tywą teore­tyczną i badaw­czą, która posłu­żyła do przed­sta­wie­nia wielu szcze­gó­ło­wych zagad­nień, ponie­waż pozwala opisać i wyjaśnić uwarun­ko­wa­nia różnych ścieżek rozwoju psycho­spo­łecz­nego jednostki.

Eduka­cja w perspek­ty­wie oczeki­wań współ­cze­sno­ści / redak­cja naukowa Anna Karpiń­ska, Katarzyna Boraw­ska-Kalbar­czyk, Alina Szwarc. – Toruń : Wydaw­nic­two Adam Marsza­łek ; Biały­stok : Funda­cja Centrum Trans­feru Wiedzy i Innowa­cji Społeczno-Pedago­gicz­nych przy Wydziale Pedago­giki i Psycho­lo­gii Uniwer­sy­tetu w Białym­stoku, 2016.
Sygn. 162399

Książka stanowi jedną z trzech monogra­fii wielo­au­tor­skich – obok Eduka­cji wobec niepo­wo­dzeń i szans ich minima­li­za­cji oraz W kierunku eduka­cji akade­mic­kiej zorien­to­wa­nej na studenta – składa­ją­cych się na serię wydaw­ni­czą Eduka­cja w Dialogu i Perspek­ty­wie, która ukazuje się od 2002 roku i liczy już 21 tomów. Prezen­to­wana edycja dedyko­wana jest pamięci Profe­sora Kazimie­rza Denka, honoro­wego gościa i stałego uczest­nika Augustow­skich Spotkań Nauko­wych, z których wyrosła idea owych publi­ka­cji. Przed­sta­wione w monogra­fiach teksty są rezul­ta­tem pogłę­bio­nej reflek­sji, analiz i eksplo­ra­cji wielu wybit­nych badaczy, uczest­ni­ków i obser­wa­to­rów rzeczy­wi­sto­ści eduka­cyj­nej. Wpisują się w nurt wielo­aspek­to­wych debat, projek­cji i propo­zy­cji zmian oraz zachę­cają do konty­nu­owa­nia dialogu o eduka­cji.

Jaki patrio­tyzm? / Anna Wiłko­mir­ska, Adam Fijał­kow­ski. – Warszawa : Difin, 2016.
Sygn. 162400, 162401

W ostat­nich kilku dekadach patrio­tyzm nie był popular­nym przed­mio­tem reflek­sji i badań w Polsce. Rzadko podej­mują go współ­cze­śni filozo­fo­wie, socjo­lo­go­wie, psycho­lo­dzy i pedago­dzy. Ta książka jest głosem w dysku­sji nad szcze­gólną postawą społeczną, jaką jest patrio­tyzm. Poszu­ku­jąc tropów współ­cze­snego patrio­ty­zmu, cofamy się do czasów Homera, Herodota, Plutar­cha i Cycerona. Badamy również źródła polskie, od kronik średnio­wiecz­nych po XX wiek.
Myśli polskich klasy­ków, takich jak Józef Maria Bocheń­ski czy Wacław Stróżew­ski, zostały zderzone z krytyką roman­tyczno-senty­men­tal­nego ujęcia patrio­ty­zmu. Dysku­sja licznych klasy­fi­ka­cji patrio­ty­zmu skonstru­owa­nych w Polsce i na świecie pokazuje wielo­aspek­to­wość i wielo­kry­te­rial­ność omawia­nego zjawi­ska. Koncep­cjom patrio­ty­zmu zamknię­tego, zbliża­ją­cego się bardzo blisko do nacjo­na­li­zmu, przeciw­sta­wiony został patrio­tyzm otwarty, konstruk­tywny i obywa­tel­ski, gdzie szacu­nek do ojczy­zny współ­wy­stę­puje z respek­to­wa­niem innych kultur i zbioro­wo­ści.
Reflek­sja teore­tyczna stanowi kontekst dla analiz wybra­nych polskich i między­na­ro­do­wych badań empirycz­nych z ostat­nich 25 lat. Dysku­to­wane są wyniki badań CBOS, Natio­nal Identity Study, World Values Survey, Civic Educa­tion Study i Inter­na­tio­nal Civic and Citizen­ship Study. Analizy te pozwo­liły na charak­te­ry­stykę fenomenu polskiego patrio­ty­zmu. Za kluczową dla postawy patrio­ty­zmu uznali­śmy katego­rię tożsa­mo­ści narodo­wej. Spojrze­li­śmy na nią przez pryzmat pięciu istot­nych poznaw­czo i behawio­ral­nie elemen­tów: rozumie­nia patrio­ty­zmu, kryte­riów polsko­ści, dumy narodo­wej, samoiden­ty­fi­ka­cji społecz­nej oraz stosunku do innych.
Tożsa­mość narodowa, patrio­tyzm w rękach polity­ków są zwykle instru­men­tal­nymi hasłami, a dla eduka­cji, której zadaniem jest tworze­nie świado­mo­ści i kształ­to­wa­nie postaw to istotne cele wycho­waw­cze, budowa­nie kapitału dla pokojo­wego, mądrego i satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia przyszłych pokoleń.

Wypale­nie zawodowe : źródła, mecha­ni­zmy, zapobie­ga­nie / Beata Mańkow­ska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­ni­cza Harmo­nia. Harmo­nia Univer­sa­lis, 2017.
Sygn. 162406, 162407

Trafna diagnoza wypale­nia zawodo­wego, oparta na rzetel­nym zrozu­mie­niu jego istoty oraz deter­mi­nant, zwięk­sza szansę skutecz­nej profi­lak­tyki na wszyst­kich jej pozio­mach. Póki jednak sama istota wypale­nia i mecha­ni­zmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozumie­nia pojęcia i postę­pu­ją­cych objawów tego procesu nie zosta­nie rozstrzy­gnięty, trudno będzie wspie­rać osoby doświad­cza­jące wypale­nia, a jeszcze trudniej – zapobie­gać mu. Niniej­sze opraco­wa­nie stanowi próbę ukaza­nia z jednej strony aktual­nego stanu wiedzy o wypale­niu zawodo­wym, szcze­gól­nie zaś podkre­śle­nia obsza­rów zgodnych oraz różnią­cych badaczy, z drugiej strony zmierza do pełniej­szego wyjaśnie­nia zjawi­ska, przed­sta­wia­jąc istotne mecha­ni­zmy, na mocy których docho­dzi do jego rozwoju.

Epide­mia egoizmu / Amy McCre­ady ; przeło­żyła Jolanta Lenkie­wicz. – Warszawa : Edgard, 2017.
Sygn. 162803

Jak wygląda epide­mia EGOizmu? Bierzesz odpowie­dzial­ność za to, co dzieci mogłyby zrobić same. Nagra­dzasz dzieci, aby zachę­cić je do współ­pracy. Nieustan­nie ratujesz je z opresji, dowożąc do szkoły zapomniane przed­mioty i przypo­mi­na­jąc o ważnych termi­nach. Nie możesz zrobić zakupów w sklepie bez koniecz­no­ści kupie­nia dzieciom łakoci. Dzieci zazwy­czaj się dąsają lub awantu­rują, jeśli nie mogą dostać tego, czego chcą. Dzieci nie wykazują cierpli­wo­ści, aby czekać na coś, czego bardzo pragną. Brzmi znajomo? Pomóż dziecku stać się samodziel­nym i odpowie­dzial­nym dorosłym!

 

Emocje dzieci i młodzieży z trudno­ściami w rozwoju i zacho­wa­niu / redak­cja naukowa Barbara Winczura. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.

Wywołu­jąc w świado­mo­ści hasło „dzieciń­stwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczę­śliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przej­mują dorośli. Okres dzieciń­stwa, w którym w natural­nym proce­sie uspołecz­nia­nia poznaje się wymaga­nia otocze­nia, w silnym stopniu kształ­tuje zręby osobo­wo­ści podsta­wo­wej. Wtedy nastę­puje pierw­sze tworze­nie się obrazów świata społecz­nego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobra­że­nia o sobie i swoich możli­wo­ściach, a nawet marze­nia. Wyobra­że­nia te są odbiciem doświad­czeń dziecię­cych, ich intelek­tu­alno-emocjo­nal­nych inter­pre­ta­cji zdarzeń, obrazów kultu­ro­wych oraz ocen warto­ściu­ją­cych, które słyszą i poznają.
W roman­tycz­nym spojrze­niu na dzieciń­stwo, jakie ukazują antro­po­lo­dzy kultury odnoszący je do zakła­da­nych celów i form wycho­wa­nia, jest ono dojrze­wa­niem do następ­nych okresów w życiu. To, co się w tych latach dzieje, ma budować człowieka szczę­śli­wego, otwar­tego na ludzi, chętnego zmianom świata na lepsze, twórczego.
Dzieciń­stwo jest wpraw­dzie okresem uczenia się potrzeb­nych umiejęt­no­ści w życiu dorosłym, ale zakres i formy wybie­rają z troską dorośli. W dużej części przypad­ków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego radosnego dzieciń­stwa nie doświad­cza. Przyczyny są różne: choroby przewle­kle, deficyty rozwo­jowe czy niepeł­no­spraw­no­ści, ale i takie, które z tym związane są bezpo­śred­nio i pośred­nio, a nawet wynikają całko­wi­cie z innych przyczyn.

Dziesięć rzeczy, o których chcia­łoby ci powie­dzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; przekład Marzena Szymań­ska-Błotnicka. – Wyd. 1 w nowej ed. – Kraków : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162821

Pełna przeni­kli­wych spostrze­żeń, współ­czu­cia i humoru, ponad­cza­sowa książka opisu­jąca „dziesięć rzeczy”, które pomagają zrozu­mieć – nie zdefi­nio­wać – dzieci z autyzmem. W odróż­nie­niu od innych publi­ka­cji na temat autyzmu pozwala spojrzeć na świat oczami dziecka, usłyszeć jego głos, który w narasta­ją­cej wokół autyzmu wrzawie często bywa niesły­szany. Publi­ka­cja Ellen Notbohm powinna się stać obowiąz­kową lekturą wszyst­kich rodzi­ców, krewnych, pracow­ni­ków społecz­nych, nauczy­cieli oraz terapeu­tów dzieci z autyzmem.

 

Jak pomóc dziecku z dyslek­sją : porad­nik dla rodzi­ców i nauczy­cieli / Anna Radwań­ska. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162814, 162815

Porad­nik napisany został z myślą o rodzi­cach, którzy chcą zdobyć potrzebną i praktyczną wiedzę na temat dyslek­sji. Autorka omawia zjawi­sko dyslek­sji rozwo­jo­wej, typy dyslek­sji, objawy i symptomy wczesnego wystę­po­wa­nia ryzyka dyslek­sji. Podkre­śla rolę rodzi­ców, nauczy­cieli, rówie­śni­ków w eduka­cji dziecka z dyslek­sją.
Uzupeł­nie­niem porad­nika są szeroko omówione przykłady ćwiczeń uspraw­nia­ją­cych technikę czyta­nia i pisania (z podzia­łem na wiek) oraz konspekty zajęć.

 

 

Źródła :
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.jezykiobce​.pl
www​.beck​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.marsza​lek​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl

Print Friendly, PDF & Email