Wszystko, co najważ­niej­sze

Wszystko, co najważ­niej­sze

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza uczniów i wycho­waw­ców na zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział ucznio­wie wszyst­kich pozio­mów kształ­ce­nia. W oparciu o wybrane teksty literac­kie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są warto­ści w ujęciu material­nym pozama­te­rial­nym i moral­nym. Wybrana lektura, wykorzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmoc­nić motywa­cje u uczniów do prakty­ko­wa­nia warto­ści moral­nych w życiu.

Projekt został opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierun­ków reali­za­cji polityki oświa­to­wej państwa w roku szkol­nym 2016/2017 – Kształ­to­wa­nie postaw. Wycho­wa­nie do warto­ści. Pamię­tajmy, że życie wg warto­ści jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śli­wym człowie­kiem.

Tematyka zajęć:

wiek uczest­ni­ków: 6–10 lat

Przyjaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nia­niu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach.

wiek uczest­ni­ków: 10–12 lat

Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podsta­wie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści.

Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ni­ków: 13–15 lat

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowia­da­nia”).

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podsta­wie powie­ści Freda Bodswor­tha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ni­ków: 13–19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nie­nia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.