Wszystko, co najważniejsze

Wszystko, co najważniejsze

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia edu­ka­cyjne przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach”.

W spo­tka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilu­stru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są war­tości w ujęciu mate­rialnym poza­ma­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wyko­rzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić moty­wacje u uczniów do prak­ty­ko­wania war­tości moral­nych w życiu.

Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z pod­sta­wo­wych kie­runków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do war­tości. Pamię­tajmy, że życie wg war­tości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym człowiekiem.

Tema­tyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6–10 lat

Przy­jaźń – latarki i listy na topie! 

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę. 

Dobroć, czyli Mocarze górą. 

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach. 

wiek uczest­ników: 10–12 lat

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na pod­stawie „Małego Księcia”. 

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości. 

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. 

wiek uczest­ników: 13–15 lat

Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać ( „Gorzka cze­ko­lada i inne opowiadania”). 

To, co konieczne – to, co zby­teczne (Michel Piqu­emal „Bajki filozoficzne”). 

Skrzy­dlata miłość. O war­to­ściach na pod­stawie powieści Freda Bod­swortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13–19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Print Friendly, PDF & Email