Włodarz Wielkiego Pomorza

Włodarz Wielkiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzi­bie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujaw­sko-Pomor­skiego na zapro­sze­nie zrzeszo­nych w nim senio­rów. Okazją do spotka­nia były trwające obchody Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza, celem natomiast – popula­ry­za­cja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­no­ści zaś jego związku z regio­nem kujaw­sko-pomor­skim. Wykład i prezen­ta­cja multi­me­dialna pt. „Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza” spotkały się z żywym zainte­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wymaga­jącą widow­nią, prezen­tu­jąc wysoki poziom wiedzy histo­rycz­nej.
W związku z 70. rocznicą śmierci tego wybit­nego polityka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej podjął uchwałę o ustano­wie­niu 2017 r. Rokiem Włady­sława Raczkie­wi­cza. Wcześniej stano­wi­sko w sprawie ustano­wie­nia w naszym regio­nie Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza przyjął Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego. Biblio­teka popula­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nia­nie czaso­wej wystawy, a teraz dotarła z wykła­dem do kolej­nego grona odbior­ców.

Print Friendly, PDF & Email