Wła­dy­sław Racz­kie­wicz

Wła­dy­sław Racz­kie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gim­na­zjum nr 52 w Byd­goszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli pre­zen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rze­czy­po­spo­litej i jed­no­cze­śnie pierw­szego Pre­zy­denta RP na uchodź­stwie. Cie­szymy się, że mło­dzież byd­goska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat