Włady­sław Raczkie­wicz

Włady­sław Raczkie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza i trwają­cym Świętem Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Ucznio­wie Gimna­zjum nr 52 w Bydgosz­czy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­ta­cję na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­li­tej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgo­ska wykazuje zainte­re­so­wa­nie wielkimi posta­ciami związa­nymi z histo­rią naszego regionu i kraju.  plakat

Print Friendly, PDF & Email