<i>Wiosna w  Dolinie Mumin­ków</i> w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Wiosna w Dolinie Mumin­ków w Akade­mii Czyta­nia Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dziecięcą Akade­mię Czyta­nia Bajek odwie­dzili ucznio­wie klas I i II ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Bydgosz­czy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Mumin­ków” nawią­zy­wał do nadcho­dzą­cej wiosny i Świąt Wielka­noc­nych.
Po prezen­ta­cji na temat życia i twórczo­ści autorki „Mumin­ków” Tove Jansson oraz pogadance związa­nej z Wielka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Maluchom zapro­po­no­wa­ły­śmy fragmenty z I księgi „Przygód Mumin­ków” o tematyce wiosen­nej. Następ­nie ucznio­wie wykony­wali plakaty do utworu i rozwią­zy­wali krzyżówkę, a przed­szko­laki robiły ilustra­cję Mumin­ków. Na zakoń­cze­nie dzieci zwiedziły wystawę wielka­nocną zorga­ni­zo­waną w Czytelni.
Dzieciom życzymy zdrowych i spokoj­nych Świąt, bogatego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Akade­mii w kwiet­niu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­w­ska-Janowiak