Warsz­taty metodyczne

Warsz­taty metodyczne

Insty­tut Goethego w ramach rocznego programu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego polskich szkół podsta­wo­wych przygo­to­wał warsz­taty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­sze­nie Miejskiego Ośrodka Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy – nauczy­ciela konsul­tanta Aleksan­dry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Krajew­ska (trener-ekspert Goethe Insti­tut Warszawa). Uczest­nicy zebrani w czytelni PBW zapoznali się z koncep­cją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która koncen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na naucza­niu poprzez działa­nie oraz na komuni­ka­cję. Efektem końco­wym warsz­ta­tów były wykonane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolorowe skarpety, które można wykorzy­stać na lekcji języka niemiec­kiego.

 

Print Friendly, PDF & Email