Twórczość Wandy Chotom­skiej

Twórczość Wandy Chotom­skiej

W dniach 25–27 paździer­nika br. gości­li­śmy w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek dzieci z bydgo­skich placó­wek: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31, Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Najmłodsi wzięli udział w spotka­niach poświę­co­nych twórczo­ści Wandy Chotom­skiej, która jest jedną z najwy­bit­niej­szych autorek litera­tury dziecię­cej. W trakcie krótkiej prezen­ta­cji uczest­nicy poznali postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szą częścią zajęć było czyta­nie utworów autorki. Wybra­li­śmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotom­ska dzieciom”. W dalszej części ucznio­wie, pracu­jąc w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biogra­fie, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w listo­pa­dzie.

Print Friendly, PDF & Email