Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­li­śmy kolejną, szóstą już edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W sześciu ostat­nich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział ucznio­wie klas I-III ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgosz­czy.
Po krótkim wprowa­dze­niu na temat książki, biblio­teki i roli czyta­nia, wybra­li­śmy się na wycieczkę po naszej insty­tu­cji. Zwiedzi­li­śmy Wypoży­czal­nię, Czytel­nię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­ka­rza na danym stano­wi­sku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czyta­nie – tym razem nowa publi­ka­cja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­pol­ską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czyta­niu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczy­tać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał upominki z Funda­cji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cie­lom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.

Print Friendly, PDF & Email