Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej – Muzeum Oświaty –  w lipcu i sierp­niu odbywają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ni­ków kolonii, półko­lo­nii i świetlic środo­wi­sko­wych. Dzieciom propo­nu­jemy spotka­nia połączone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmie­chu, zabawy i podróży w czasie.

Print Friendly, PDF & Email