Ucznio­wie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Ucznio­wie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­ce­nia Rolni­czego w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie pozna­wali sposoby bezpiecz­nego i pożytecz­nego porusza­nia się po Inter­ne­cie. Kolejna godzina przezna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“, a temat brzmiał „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“. Kolejną godzinę młodzież spędziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umiejęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicz­nym myśle­niem.

Print Friendly, PDF & Email