Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­za­cja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecz­nie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Print Friendly, PDF & Email