Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Piąto­kla­si­ści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszyst­kim grupom udało się samodziel­nie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­ni­kom, a duch rywali­za­cji między grupami był bardzo widoczny. Ucznio­wie również rywali­zo­wali ze sobą w Akade­mii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­ko­wać umysł, aby wykazać przewagę nad innymi.  Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kiero­wać się na co dzień, piąto­kla­si­ści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wa­nia wyrażali swoje poglądy.

Print Friendly, PDF & Email