Ucznio­wie z Łabiszyna

Ucznio­wie z Łabiszyna

Szósto­kla­si­ści z Zespołu Szkół w Łabiszy­nie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­ten­cje matema­tyczne, dysku­to­wali o znacze­niu warto­ści w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierw­sza uwolni się z escape roomu.

Print Friendly, PDF & Email