Uczniowie z Łabi­szyna

Uczniowie z Łabi­szyna

Szó­sto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabi­szynie przy­je­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zaję­ciach w grupach. Kształ­cili kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, dys­ku­to­wali o zna­czeniu war­tości w życiu czło­wieka, obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów i książek o nich, a także rywa­li­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.