Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 2

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 2

Ucznio­wie spędzili w biblio­tece pięć godzin lekcyj­nych. Uczest­ni­czyli w zajęciach o bezpie­czeń­stwie w Inter­ne­cie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasadach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Maria­nie Rejew­skim i Enigmie przybli­żały młodzieży tę wybitną postać rodem z Bydgosz­czy i wprowa­dzały w tajniki szyfro­wa­nia. Później gimna­zja­li­ści ćwiczyli pamięć, spostrze­gaw­czość, logiczne myśle­nie, wyobraź­nię przestrzenną na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zadaniami w escape roomie, z którego należało się uwolnić przed upływem 45 minut. Ucznio­wie wykazali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Print Friendly, PDF & Email