Tłusty czwar­tek

Tłusty czwar­tek

W Czytelni Głównej odbyło się spotka­nie z człon­kami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem Tłusty czwar­tek w trady­cji polskiej. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze przed­sta­wili genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przysło­wia oraz cieka­wostki związane z histo­rią pączka. Kameral­nemu spotka­niu towarzy­szyła wystawa książek o trady­cji i zwycza­jach tłusto­czwart­ko­wych. Biletem wstępu na biblio­teczne spotka­nie były przepisy na trady­cyjne karna­wa­łowe ciasta.

Print Friendly, PDF & Email