Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych:

 • Potrafimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest pokazanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).
  Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimnazjów oraz do uczniów szkół średnich. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Internetu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapoznają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przyjaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • Foto­gra­ficzne opowieści (Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto)
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VIII szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3, zapisania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć) oraz utwo­rzenia i udostęp­nienia filmu ze zdjęć w programie Animoto.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15-osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wo­wych, III klas gimnazjów oraz uczniów szkół średnich.
  Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możliwych zagrożeń przy zakupach inter­ne­to­wych oraz wskazanie czynników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zakupach online.
  Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16