Techno­logie infor­ma­cyjne

Techno­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych:

 • Potrafimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimnazjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pokazanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samodziel­nego przeszu­ki­wania zasobów sieci. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimnazjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogólno­pol­skiej kampanii „Biblio­teka — miejsce bezpiecz­nego Internetu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapoznają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przyjaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia.
 • ToonDoo — tworzymy komiks
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimnazjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest nabycie umiejęt­ności pracy z aplikacją pozwa­la­jącą stworzyć swój własny komiks oraz wysłać go do znajomych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Kreowanie awatara w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych oraz gimnazjów. Celem zajęć jest umiejęt­ność zareje­stro­wania się na stronie z aplikacją VOKI, stworzenia swojego awatara za pomocą dostęp­nych narzędzi w Inter­necie, a następnie wysłania go do znajomych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Fotogra­ficzne opowieści – Photo Story
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimnazjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest umiejęt­ność stworzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3 oraz zapisania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć). Lekcja jest przewi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów gimnazjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możliwych zagrożeń przy zakupach inter­ne­to­wych oraz wskazanie czynników wpływa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zakupach online. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­żenia.
 • Picasa — katalo­go­wanie, przeglą­danie, retusz zdjęć
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów gimnazjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie możli­wości programu do katalo­go­wania, przeglą­dania, retuszu zdjęć – Picasa oraz umiejęt­ność tworzenia prezen­tacji filmowej i kolaży zdjęć, jak również udostęp­niania zdjęć w Inter­necie (Picasa Web Albums). Lekcja jest przewi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.) lub w cyklu, składa­jącym się z trzech odrębnych lekcji. Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74 wew. 16