Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kampanii „Biblio­teka — miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • ToonDoo — tworzymy komiks
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest nabycie umie­jęt­ności pracy z apli­kacją pozwa­la­jącą stwo­rzyć swój własny komiks oraz wysłać go do znajo­mych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Kreowanie awatara w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów. Celem zajęć jest umie­jęt­ność zare­je­stro­wania się na stronie z apli­kacją VOKI, stwo­rzenia swojego awatara za pomocą dostęp­nych narzędzi w Inter­necie, a następnie wysłania go do znajo­mych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Foto­gra­ficzne opowieści – Photo Story
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3 oraz zapi­sania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć). Lekcja jest prze­wi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możli­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • Picasa — kata­lo­go­wanie, prze­glą­danie, retusz zdjęć
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie możli­wości programu do kata­lo­go­wania, prze­glą­dania, retuszu zdjęć – Picasa oraz umie­jęt­ność tworzenia prezen­tacji filmowej i kolaży zdjęć, jak również udostęp­niania zdjęć w Inter­necie (Picasa Web Albums). Lekcja jest prze­wi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.) lub w cyklu, skła­da­jącym się z trzech odręb­nych lekcji. Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74

Print Friendly, PDF & Email