Techno­lo­gie infor­ma­cyjne

Techno­lo­gie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pokaza­nie różnych metod wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie oraz kształ­ce­nie samodziel­nego przeszu­ki­wa­nia zasobów sieci. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czo­nej już ogólno­pol­skiej kampa­nii „Biblio­teka — miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest naucze­nie młodych ludzi bezpiecz­nych zacho­wań w Inter­ne­cie. Ucznio­wie zapoznają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przyjaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nie­nie od gier kompu­te­ro­wych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia.
 • ToonDoo — tworzymy komiks
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest nabycie umiejęt­no­ści pracy z aplika­cją pozwa­la­jącą stworzyć swój własny komiks oraz wysłać go do znajo­mych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Kreowa­nie awatara w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów. Celem zajęć jest umiejęt­ność zareje­stro­wa­nia się na stronie z aplika­cją VOKI, stworze­nia swojego awatara za pomocą dostęp­nych narzę­dzi w Inter­ne­cie, a następ­nie wysła­nia go do znajo­mych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Fotogra­ficzne opowie­ści – Photo Story
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest umiejęt­ność stworze­nia opowie­ści ze zdjęć w progra­mie Photo Story 3 oraz zapisa­nia histo­rii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć). Lekcja jest przewi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pozna­nie różnych sposo­bów zakupów w Inter­ne­cie, możli­wych zagro­żeń przy zakupach inter­ne­to­wych oraz wskaza­nie czynni­ków wpływa­ją­cych na podej­mo­wa­nie decyzji o zakupach online. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia.
 • Picasa — katalo­go­wa­nie, przeglą­da­nie, retusz zdjęć
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pozna­nie możli­wo­ści programu do katalo­go­wa­nia, przeglą­da­nia, retuszu zdjęć – Picasa oraz umiejęt­ność tworze­nia prezen­ta­cji filmo­wej i kolaży zdjęć, jak również udostęp­nia­nia zdjęć w Inter­ne­cie (Picasa Web Albums). Lekcja jest przewi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.) lub w cyklu, składa­ją­cym się z trzech odręb­nych lekcji. Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.

Wszyst­kie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieśliń­ska tel. 52 341 30 74 wew. 16