Tech­no­logie informacyjne

Tech­no­logie informacyjne

Oferta zajęć edu­ka­cyj­nych z tech­no­logii informacyjno-komunikacyjnych

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Internecie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min.) z moż­li­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w mak­sy­malnie 15 – oso­bowej grupie.
 • Bez­pie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. To kon­ty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kam­panii „Biblio­teka — miejsce bez­piecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bez­piecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uza­leż­nienie od gier kom­pu­te­ro­wych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min.) z moż­li­wo­ścią jej przedłużenia.
 • ToonDoo — two­rzymy komiks
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest nabycie umie­jęt­ności pracy z apli­kacją pozwa­la­jącą stwo­rzyć swój własny komiks oraz wysłać go do zna­jo­mych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min.) z moż­li­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w mak­sy­malnie 15 – oso­bowej grupie.
 • Kre­owanie awatara w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych oraz gim­na­zjów. Celem zajęć jest umie­jęt­ność zare­je­stro­wania się na stronie z apli­kacją VOKI, stwo­rzenia swojego awatara za pomocą dostęp­nych narzędzi w Inter­necie, a następnie wysłania go do zna­jo­mych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min.) z moż­li­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w mak­sy­malnie 15 – oso­bowej grupie.
 • Foto­gra­ficzne opo­wieści – Photo Story
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opo­wieści ze zdjęć w pro­gramie Photo Story 3 oraz zapi­sania historii w postaci pliku z roz­sze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć). Lekcja jest prze­wi­dziana na dwie godziny lek­cyjne (2×45 min.). Zajęcia są reali­zo­wane w mak­sy­malnie 15 – oso­bowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie różnych spo­sobów zakupów w Inter­necie, moż­li­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lek­cyjną (45 min.) z moż­li­wo­ścią jej przedłużenia.
 • Picasa — kata­lo­go­wanie, prze­glą­danie, retusz zdjęć
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów gim­na­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie moż­li­wości pro­gramu do kata­lo­go­wania, prze­glą­dania, retuszu zdjęć – Picasa oraz umie­jęt­ność two­rzenia pre­zen­tacji fil­mowej i kolaży zdjęć, jak również udo­stęp­niania zdjęć w Inter­necie (Picasa Web Albums). Lekcja jest prze­wi­dziana na dwie godziny lek­cyjne (2×45 min.) lub w cyklu, skła­da­jącym się z trzech odręb­nych lekcji. Zajęcia są reali­zo­wane w mak­sy­malnie 15 – oso­bowej grupie.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cie­ślińska tel. 52 341 30 74

Print Friendly, PDF & Email