Zajęcia dla studen­tów

Zajęcia dla studen­tów

Studenci II roku Regio­na­li­styki Europej­skiej na Uniwer­sy­te­cie Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych histo­rii oświaty i szkol­nic­twa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dyspo­nuje wieloma ekspo­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu pokole­niu łatwiej wyobra­zić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pradziad­ków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmierze­niu się z trudnym histo­rycz­nym tematem gimna­zja­li­ści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwa­nie znale­zie­nia kodów potrzeb­nych do uwolnie­nia się. Zadania matema­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom ucznio­wie zdołali otworzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli cztero­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej – Muzeum Oświaty –  w lipcu i sierp­niu odbywają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ni­ków kolonii, półko­lo­nii i świetlic środo­wi­sko­wych. Dzieciom propo­nu­jemy spotka­nia połączone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmie­chu, zabawy i podróży w czasie.