Nie jeste­śmy sami na świecie…

Nie jeste­śmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­li­śmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgosz­czy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły podsta­wo­wej o warto­ściach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” prowa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jedno­cze­śnie, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­da­nia, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Beata Cieśliń­ska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści z Zespołu Szkół w Kotomie­rzu przyje­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudno­ści uczą myśle­nia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wa­nia, ale przede wszyst­kim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­za­cja wzmac­niała motywa­cję do rozwią­zy­wa­nia zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Ucznio­wie ćwiczyli koncen­tra­cję, wyobraź­nię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wa­nia lekcyj­nej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wa­nia mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatyw­nym myśle­niem.

Eduka­cja w biblio­tece

Eduka­cja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Ucznio­wie brali udział w lekcjach o warto­ściach na podsta­wie litera­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zbyteczne“ oraz „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później ćwiczyli kompe­ten­cje matema­tyczne na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Dużo emocji wywoły­wały również zmaga­nia z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w escape roomie.

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 2

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 2

Ucznio­wie spędzili w biblio­tece pięć godzin lekcyj­nych. Uczest­ni­czyli w zajęciach o bezpie­czeń­stwie w Inter­ne­cie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasadach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Maria­nie Rejew­skim i Enigmie przybli­żały młodzieży tę wybitną postać rodem z Bydgosz­czy i wprowa­dzały w tajniki szyfro­wa­nia. Później gimna­zja­li­ści ćwiczyli pamięć, spostrze­gaw­czość, logiczne myśle­nie, wyobraź­nię przestrzenną na zajęciach pn. Grywa­li­za­cja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zadaniami w escape roomie, z którego należało się uwolnić przed upływem 45 minut. Ucznio­wie wykazali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejew­ski – matema­tyk, krypto­log z Bydgosz­czy“. Ucznio­wie klasy 6 Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy obejrzeli prezen­ta­cję multi­me­dialną związaną z tematem, a także zapoznali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci krypto­lo­gii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symula­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyń­ska

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwar­cia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięćdzie­siąt razy zamknę­li­śmy kilku­oso­bowe grupy, aby samodziel­nie (lub z niewielką pomocą) uwolniły się z pokoju. W znale­zie­niu klucza do drzwi pomaga poprawne rozwią­zy­wa­nie zagadek logicz­nych i matema­tycz­nych, kojarze­nie faktów i anali­tyczne myśle­nie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces motywuje do dalszego wysila­nia szarych komórek. Przydaje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manualna, cierpli­wość i deter­mi­na­cja. Escape room wywołuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że nabywają nową wiedzę, umiejęt­no­ści i spraw­no­ści.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece ucznio­wie klasy VI ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 15 w Bydgosz­czy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”: Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Prowa­dząca zajęcia wyjaśniła, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­da­nia, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­li­śmy uczniów klas gimna­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Bydgosz­czy na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dysku­to­wa­li­śmy o zasadach korzy­sta­nia z kompu­tera, Inter­netu, o forach, porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach. Następ­nie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uzależ­nie­nia od Inter­netu. Poruszał on m.in. problem zacho­wy­wa­nia równo­wagi między światem wirtu­al­nym a rzeczy­wi­stym. Prowa­dząca zajęcia przygo­to­wała również dla uczniów grę decyzyjną, w której uczest­nicy mogli sami zadecy­do­wać o poczy­na­niach bohatera kreskówki. Ucznio­wie dowie­dzieli się także, jak należy chronić  swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szano­wać innych użytkow­ni­ków sieci.

Grywa­li­za­cja w biblio­tece

Grywa­li­za­cja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listo­pada gości­li­śmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zajęciach Grywa­li­za­cji. Rozwią­zu­jąc łamigłówki ucznio­wie rozwi­jali umiejęt­ność logicz­nego myśle­nia, wyobraź­nię przestrzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszyst­kim towarzy­szyło dużo emocji: chęć sprosta­nia posta­wio­nym przed nimi zadaniom oraz radość z odnie­sio­nych sukce­sów. Dzięku­jemy Wam za aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jący się Dzień Niepod­le­gło­ści był okazją do zorga­ni­zo­wa­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycz­nej. Spotka­li­śmy się z uczniami Szkoły Podsta­wo­wej nr 62 w Bydgosz­czy oraz Szkoły Podsta­wo­wej w Cielu 6 i 7 paździer­nika br. na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej, rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projek­cją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej: biało-czerwo­nej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następ­nie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówio­nej posta­wie. Podkre­śli­li­śmy, jak ważne jest szano­wa­nie symboli, duma z ich posia­da­nia oraz kształ­to­wa­nie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­ko­wym elemen­tem było głośne czyta­nie. Nawią­zu­jąc do tematyki zajęć wykorzy­sta­li­śmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wykony­wa­nie kokardy narodo­wej zwanej kotylio­nem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierw­szy wykazu­jąc się przy tym ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­cze­nie każdy otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece ucznio­wie klas IV ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 65 w Bydgosz­czy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści oraz Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmysło­wie­nie dzieciom, jak ważne są warto­ści w życiu każdego człowieka. Ucznio­wie definio­wali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podsta­wowe warto­ści. Szcze­gólną uwagę zwrócono na zanali­zo­wa­nie, jak warto­ści wpływają na działal­ność człowieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytuacjach docho­dzi do narusze­nia warto­ści i jakie są tego konse­kwen­cje.
Na kolej­nych zajęciach nauczy­ciel wyjaśnił, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nych przez nauczy­cieli opowia­dań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Ortogra­fia na wesoło

Ortogra­fia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspól­nej zabawy. Tydzień Świado­mo­ści Dyslek­sji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów dotyczą­cych rozwią­zy­wa­nia specy­ficz­nych trudno­ści w nauce czyta­nia i pisania w środo­wi­sku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzieciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Ucznio­wie praco­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mi­mie.

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmierze­niu się z trudnym histo­rycz­nym tematem gimna­zja­li­ści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwa­nie znale­zie­nia kodów potrzeb­nych do uwolnie­nia się. Zadania matema­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom ucznio­wie zdołali otworzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli cztero­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogłoszo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego.  Mottem spotka­nia były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Ucznio­wie  Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 2, Techni­kum Gastro­no­micz­nego i Techni­kum Budow­la­nego wysłu­chali  prelek­cji na temat czynie­nia dobra, pomaga­nia innym i idei wolon­ta­riatu.  Zapro­szony gość siostra Magda­lena ze zgroma­dze­nia Alber­ty­nek w Bydgosz­czy opowie­działa o tym jak A. Chmie­low­ski stał się bratem Alber­tem i w jaki sposób dzisiaj Zgroma­dze­nie konty­nu­uje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­cze­nia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolon­ta­riu­sza  na oddziale. Prowa­dząca spotka­nie Małgo­rzata Tyczyń­ska  mówiła o idei dobra używa­jąc do tego symbo­liki chleba. Młodzież zachę­cona do pomaga­nia innym posta­no­wiła zorga­ni­zo­wać akcję i przeka­zać w niedłu­gim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych.  Powodze­nia!
Małgo­rzata Tyczyń­ska

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Ucznio­wie 5 klasy Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zajęciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści“, „Rejew­ski – genialny krypto­log“, „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łamigłówki matema­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.