Życie według wartości

Życie według wartości

Biblio­teka konty­nuuje projekt opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa – kształ­to­wanie postaw (wycho­wanie do wartości). Do wakacji kolejne klasy z bydgo­skich szkół uczest­ni­czyć będą w zaję­ciach, podczas których uczniowie mogą swobodnie dysku­tować, oglądać frag­menty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać frag­mentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.

Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie

Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Tury­stów Pieszych „Wędrownik” RO PTTK „Szlak Brdy“ w Bydgoszczy zapra­szają na Rajd Mate­ma­tyczno-Przy­rod­niczy pod hasłem „Piękno mate­ma­tyki w przy­ro­dzie”. Zbiórka o godz. 8.45 przy fontannie Potop (plac Wolności).
Program:
1. Piesza wędrówka przez park Kazi­mierza Wiel­kiego, park Jana Kocha­now­skiego – pomniki przy­rody.
2. Ogród Bota­niczny UKW, ul. J.K. Chod­kie­wicza 30, (wejście od ul. J.U. Niem­ce­wicza) – spotkanie z p. dr hab. Kata­rzyną Marcy­siak godz. 10.00.
3. Piesza wędrówka do budynku PBW im. Mariana Rejew­skiego, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.
4. „Złota liczba w przy­ro­dzie – mate­ma­tyczny język piękna“ – mini­wy­kład (około 40 min) – Hanna Rakowska godz. 12.00, s. 210.
Długość trasy pieszej ok. 5 km. Prze­wi­dy­wane zakoń­czenie godz. 13.00.
Orga­ni­za­torzy: Anna Krasz­kie­wicz oraz Hanna Rakowska.

Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Graj i ucz się języka niemiec­kiego“. Tym razem gości­liśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekono­miczno-Admi­ni­stra­cyj­nych oraz z Gimna­zjum nr 29 w Bydgoszczy wraz z opie­ku­nami. Uczniowie w sześciu grupach zmie­niając się rota­cyjnie przy stoli­kach zagrali w osiem gier pod czujnym okiem nauczy­cieli germa­ni­stów. Powtó­rzyli oni między innymi: liczeb­niki z bingo „Das Zahlen­spiel Deutsch“, słow­nictwo doty­czące przy­rody „Sprach Memo. Natur und Tiere“, zawodów „Das Spiel der Berufe Deutsch“, godzin „Das Uhrzeit-Domino Deutsch“ oraz czasow­niki z „Verben Bingo“. Wśród graczy pano­wała luźna, wesoła atmos­fera.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

W Akademii Czytania Bajek

W Akademii Czytania Bajek

W ramach Bydgo­skiego Festi­walu Nauki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej „Bydgoszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej”. Celem zajęć było przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi bydgo­skimi baśniami, legen­dami i poda­niami.
Na początku zapro­po­no­wa­łyśmy uczest­nikom krótką prezen­tację wraz z poga­danką na temat najcie­kaw­szych atrakcji archi­tek­to­nicz­nych, kultu­ral­nych i rekre­acyj­nych naszego miasta oraz symboli Bydgoszczy – herbu, flagi, barw. Nie zabrakło głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Na te zajęcia wybra­liśmy kilka legend zwią­za­nych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Historia bydgo­skich wrót” z książki „Bydgo­skie legendy i przy­po­wieści” oraz legendę „Pan Twar­dowski”. W dalszej części spotkania uczniowie rozwią­zy­wali krótki quiz doty­czący
Bydgoszczy, kolo­ro­wali najcie­kawsze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca miasta oraz wize­runek króla Kazi­mierza Wiel­kiego oraz zagrali w grę plan­szową „Bydgoszcz – wielki wyścig”.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Jano­wiak
Oferta Biblio­teki na Bydgoski Festiwal Nauki 2018

Oferta Biblio­teki na Bydgoski Festiwal Nauki 2018

Biblio­teka jako partner BFN oferuje nastę­pu­jące zajęcia:

 • Teatrzyk Kami­shibai;
 • Bydgoszcz w lite­ra­turze dzie­cięcej – podania, legendy, baśnie, bajki o tema­tyce regio­nalnej;
 • Poko­namy fale, czyli o tym co w życiu pomaga prze­trwać;
 • Nie jesteśmy sami na świecie, czyli szacunek wobec siebie i innych;
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;
 • Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze;
 • Escape room – Klub Enigma;
 • Tangram i spółka;
 • Spra­wie­dliwi Wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa;
 • Stara szkoła – czyli szkoła naszych dziadków i pradziadków.
Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Graj i ucz się języka niemiec­kiego

Czytelnię Główną PBW odwie­dzili gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Łochowie. Uczniowie pod czujnym okiem nauczy­ciela grając w gry plan­szowe utrwa­lali wcze­śniej poznane słow­nictwo z języka niemiec­kiego. Młodzież została podzie­lona na 5 grup, każda miała inną grę oraz zestaw słow­ników do pomocy. Wszyscy zagrali w 5 gier prze­miesz­czając się od stolika do stolika. Takie zajęcia na pewno stano­wiły atrak­cyjną formę przy­swa­jania i utrwa­lania języka niemiec­kiego.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Gry języ­kowe

Gry języ­kowe

Wczoraj w czytelni odbyło się spotkanie sieci nauczy­cieli języka niemiec­kiego szkół podsta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN Kata­rzynę Karską-Rasmus. Tym razem tematem spotkania było wyko­rzy­stanie gier języ­ko­wych plan­szo­wych i nie tylko w nauczaniu języka niemiec­kiego, znaj­du­ją­cych się w zbio­rach Medio­teki Insty­tutu Goethego. Zaini­cjo­wany został w ten sposób pomysł lekcji orga­ni­zo­wa­nych przez cały ostatni miesiąc roku szkol­nego w Czytelni PBW: “Graj i ucz się języka niemiec­kiego”. Zapra­szamy serdecznie nauczy­cieli z klasami. Bliż­szych infor­macji udzie­lają pracow­nicy Czytelni pod numerem 52 341 30 74 w.18 i mailem: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Warsztat tłumacza – spotkanie z Domi­niką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Domi­niką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłuma­czem lite­ra­tury anglo­ję­zycznej Domi­niką Repeczko – lingwistką, lite­ra­tu­ro­znawcą, kryty­kiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filo­logii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Inte­re­su­jąco poka­zała na konkret­nych przy­kła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpo­wied­nich syno­nimów, anto­nimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przy­słów w tłuma­czeniu lite­ra­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajo­mość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się lite­ra­turą, bo ją kocha i zna się na niej najle­piej.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Zajęcia eduka­cyjne „W ciem­ności“

Zajęcia eduka­cyjne „W ciem­ności“

W biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Centrum Edukacji Montes­sori. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach eduka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edukacji włącza­jącej „Poznajmy się”. Spotkanie było okazją do poznania i zrozu­mienia potrzeb osób z niepeł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów ułatwia­ją­cych codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które poma­gają w zdobyciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budo­waniu wzajem­nych relacji.
Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – Podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu.

Na zaję­ciach eduka­cyj­nych w biblio­tece

Na zaję­ciach eduka­cyj­nych w biblio­tece

To już setne w tym roku wejście grupy szkolnej do dzia­ła­ją­cego w biblio­tece Klubu Enigma (escape roomu). Uczniowie kl. 7 ze Szkoły Podsta­wowej nr 66 w Bydgoszczy zmagali się z łami­głów­kami w pokoju zagadek. Dwie grupy zakoń­czyły zabawę sukcesem, a dwie były bardzo bliskie uwol­nienia się z escape roomu. Młodzież uczest­ni­czyła również w zaję­ciach z edukacji czytel­ni­czej i medialnej. Pozna­wała historię książki i jej różne formy. W sali wysta­wowej poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu uczniowie zapo­znali się z doko­na­niami bydgo­skiego kryp­to­loga i deszy­fro­wali infor­macje na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach Enigmy. Na kolej­nych zaję­ciach ćwiczyli logiczne myślenie, spostrze­gaw­czość i pamięć. Cztery godziny w biblio­tece minęły im szybko i przy­jemnie.

Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w biblio­tece

Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć eduka­cyj­nych w grupach skorzy­stali uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“ dysku­to­wali o warto­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Akademii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, błyska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku inte­lek­tu­al­nego.

Język angielski dla seniorów

Język angielski dla seniorów

Wydział Infor­macji i Wspie­rania Placówek Oświa­to­wych przy­go­tował kolejną ciekawą ofertę dla seniorów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odby­wają się dwa razy w tygo­dniu. W programie kursu prze­wi­dziano 12 spotkań trwa­ją­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już półmetka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupełnie obcy 🙂 Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie prze­wi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy posze­rzyła ofertę zajęć eduka­cyj­nych. „Progra­mo­wanie z Ozobotem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych. Spotkania wspie­rają nauczy­cieli w reali­zacji nowej podstawy progra­mowej doty­czącej nauki progra­mo­wania na etapie edukacji wcze­snosz­kolnej. Zajęcia przy­go­to­wują uczniów do myślenia algo­ryt­mami oraz do reali­zacji pełnego procesu rozwią­zy­wania problemów przez gry, zabawy z wyko­rzy­sta­niem narzędzi elek­tro­nicz­nych i wizu­alne progra­mo­wanie.
Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
 • rozwi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcą­cych zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia eduka­cyjne z cyklu „Progra­mo­wanie z Ozobotem“.
Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
 • rozwi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Uczniowie z Niepu­blicznej Szkoły Podsta­wowej nr 1

Piąto­kla­siści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i mate­ma­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samo­dzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podo­bała się uczest­nikom, a duch rywa­li­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywa­li­zo­wali ze sobą w Akademii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­kować umysł, aby wykazać prze­wagę nad innymi. Na zaję­ciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kierować się na co dzień, piąto­kla­siści żywo dysku­to­wali i bez skrę­po­wania wyra­żali swoje poglądy.