Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Piąto­kla­si­ści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszyst­kim grupom udało się samodziel­nie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­ni­kom, a duch rywali­za­cji między grupami był bardzo widoczny. Ucznio­wie również rywali­zo­wali ze sobą w Akade­mii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­ko­wać umysł, aby wykazać przewagę nad innymi.  Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kiero­wać się na co dzień, piąto­kla­si­ści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wa­nia wyrażali swoje poglądy.

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 57 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Maria­nie Rejew­skim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złama­nia kodu Enigmy. Książki i komiksy o Maria­nie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­za­niu krzyżó­wek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­wa­niu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecz­nym escape roomie, z którego można się wydostać po wykona­niu szeregu zadań.

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Kolejna bydgo­ska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­ro­wej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Ucznio­wie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Ucznio­wie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­ce­nia Rolni­czego w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie pozna­wali sposoby bezpiecz­nego i pożytecz­nego porusza­nia się po Inter­ne­cie. Kolejna godzina przezna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“, a temat brzmiał „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“. Kolejną godzinę młodzież spędziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umiejęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicz­nym myśle­niem.

Eduka­cja czytel­ni­cza

Eduka­cja czytel­ni­cza

W dniach 24–25 stycz­nia w 242. rocznicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgosz­czy. Ucznio­wie zapoznali się z krótką histo­rią, zilustro­waną wystawą narzę­dzi do łupania orzechów. Następ­nie wysłu­chali wybra­nych rozdzia­łów baśni, by móc później rozwią­zać krzyżówkę. Biblio­te­ka­rze przybli­żyli im również postać jubilata oraz autora baletu, Piotra Czajkow­skiego. Na zakoń­cze­nie uczest­nicy spotka­nia obejrzeli opowieść animo­waną “Dziadek do orzechów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

 

 

Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgosz­czy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w biblio­tecz­nym escape roomie – Klubie Enigma.

Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii ucznio­wie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecz­nym korzy­sta­niu z Inter­netu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywali­za­cja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i ucznio­wie wyszli z biblio­teki bardzo zadowo­leni.

Dziadek do orzechów po hiszpań­sku i nie tylko.… 

Dziadek do orzechów po hiszpań­sku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotka­nie młodzieży z LO nr 1 oraz Colle­gium Salesia­num z rodowi­tym Hiszpa­nem, nauczy­cie­lem języka hiszpań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Narodze­nia, sylwe­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hiszpa­nii“. Pan Angel cieka­wie opowie­dział w swoim ojczy­stym języku o hiszpań­skich zwycza­jach, ilustru­jąc wszystko barwną prezen­ta­cją. Nie mogło też zabrak­nąć odczy­ta­nia skróco­nej wersji „Dziadka do orzechów“ po hiszpań­sku.

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­za­cja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecz­nie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia z uczniami odbywały się w trzech grupach. W jednej z nich znala­zły się cztery osoby, które wykazały się dużą spraw­no­ścią intelek­tu­alną i manualną. Dziew­częta i chłopcy świet­nie kojarzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą dosko­nale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­do­wym czasie 35 minut. Pozosta­łym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też spraw­dzić na zajęciach kształ­tu­ją­cych kompe­ten­cje matema­tyczne, w których wykorzy­sty­wane były różne gry ćwiczące pamięć, spostrze­gaw­czość, wyobraź­nię przestrzenną i spraw­ność licze­nia.
Ucznio­wie mieli również okazję poznać histo­rię książki, jej różne formy, od tych staro­żyt­nych do najnow­szych – elektro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na rozmo­wie o warto­ściach i ich znacze­niu w życiu każdego człowieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Ucznio­wie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie na zajęciach pt. Grywa­li­za­cja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­wa­niu podsta­wo­wych warto­ści moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Warto­ści te wskazują, jak powinni postę­po­wać ludzie, aby żyć w stabil­nym i dobrze funkcjo­nu­ją­cym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­za­cja wzmac­nia motywa­cję, więc ucznio­wie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Ucznio­wie z Łabiszyna

Ucznio­wie z Łabiszyna

Szósto­kla­si­ści z Zespołu Szkół w Łabiszy­nie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­ten­cje matema­tyczne, dysku­to­wali o znacze­niu warto­ści w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierw­sza uwolni się z escape roomu.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 w Bydgosz­czy. Ucznio­wie uczest­ni­czyli w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o warto­ści mądro­ści oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wa­nia decyzji. Następne zajęcia dotyczące kolej­nej warto­ści w cyklu – dobroci odbędą się w stycz­niu 2018 r.

Nie jeste­śmy sami na świecie…

Nie jeste­śmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­li­śmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgosz­czy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły podsta­wo­wej o warto­ściach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” prowa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jedno­cze­śnie, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­da­nia, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Beata Cieśliń­ska