Gim­na­zja­liści w bibliotece

Gim­na­zja­liści w bibliotece

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 3 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitlerowskiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gim­na­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie zna­le­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym pod­po­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szy­fro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejściowych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego.  Mottem spo­tkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…”. Uczniowie  Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Tech­nikum Gastro­no­micz­nego i Tech­nikum Budow­la­nego wysłu­chali  pre­lekcji na temat czy­nienia dobra, poma­gania innym i idei wolon­ta­riatu.  Zapro­szony gość siostra Mag­da­lena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Byd­goszczy opo­wie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie kon­ty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapo­znała z pracą wolon­ta­riusza  na oddziale. Pro­wa­dząca spo­tkanie Mał­go­rzata Tyczyńska  mówiła o idei dobra uży­wając do tego sym­bo­liki chleba. Mło­dzież zachę­cona do poma­gania innym posta­no­wiła zor­ga­ni­zować akcję i prze­kazać w nie­długim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych.  Powodzenia! 

Zajęcia edu­ka­cyjne w bibliotece

Zajęcia edu­ka­cyjne w bibliotece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 spę­dzili 12 paź­dzier­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości”, „Rejewski – genialny kryp­tolog”, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych” oraz roz­wią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma”.

Przed­szko­laki w Akademii

Przed­szko­laki w Akademii

Kolejne zajęcia zor­ga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paź­dzier­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W zaję­ciach wzięły udział dzieci cztero- i pię­cio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie – na tę okazję zostały wybrane naj­bar­dziej znane wier­szyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dzi­waczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spo­tkania dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do wiersza „Kaczka dzi­waczka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Wyjąt­kowy dzień w bibliotece

Wyjąt­kowy dzień w bibliotece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gim­na­zjum nr 38 w Byd­goszczy spę­dzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego suk­cesie zła­mania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej pro­wa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gim­na­zja­liści dys­ku­to­wali o war­to­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zby­teczne”. Wspólnie two­rzyli plakaty, ukła­dali hie­rar­chię war­tości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma”. Roz­wią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i ana­li­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomysłowością.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji, w dniach 2–12 paź­dzier­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło”. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół podstawowych.
Pod­sta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pantomimie.

Kontakt: Czy­telnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Roz­po­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Aka­demii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obej­mo­wały pre­zen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie frag­mentów „Aka­demii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Aka­demii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w październiku.

Przy­jaźń – zajęcia edukacyjne

Przy­jaźń – zajęcia edukacyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opo­wia­dania z książki 12 ważnych opo­wieści, a następnie roz­wią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę edu­ka­cyjną o wartościach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uni­wer­sal­nych war­tości, roz­wi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktywności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o war­to­ściach w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwi­czenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W sześciu ostat­nich przed waka­cjami spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgoszczy.
Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czy­tania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwie­dzi­liśmy Wypo­ży­czalnię, Czy­telnię oraz maga­zyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym sta­no­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czy­tanie – tym razem nowa publi­kacja byd­go­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włą­czyła się tym samym w ogól­no­polską akcję Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Po czy­taniu dzieci pro­jek­to­wały okładkę książki, którą planują prze­czytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upo­minki z Fun­dacji ABC XXI.
Życzymy dzie­ciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od wrze­śnia na kolejną edycję.

Wła­dy­sław Raczkiewicz

Wła­dy­sław Raczkiewicz

W związku z obcho­dami Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gim­na­zjum nr 52 w Byd­goszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli pre­zen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rze­czy­po­spo­litej i jed­no­cze­śnie pierw­szego Pre­zy­denta RP na uchodź­stwie. Cie­szymy się, że mło­dzież byd­goska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju.  plakat

Biblio­teka bez tajemnic

Biblio­teka bez tajemnic

W sobotę w naszej pla­cówce na czy­tel­ników i ich rodziny czekało wiele atrakcji. Tego dnia szcze­gólnie sta­ra­liśmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajemnic.

W Wypo­ży­czalni odwie­dza­jący nas oglą­dali wystawę „Książki dla trzech pokoleń”.

W Czy­telni przy­go­to­wa­liśmy gry i zabawy języ­kowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, nato­miast dorośli mogli się zapo­znać z wyeks­po­no­waną lite­ra­turą obco­ję­zyczną: „Język obcy… Dla­czego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?”.

W ramach warsz­tatów z Teatrzy­kiem Kami­shibai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Oni­chi­mow­skiej, „Szu­kając Marudka” Kumiko Yama­moto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Bro­uil­lard i Chri­stiana Ferrari.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się pre­zen­tacja „Ptaki znad Wisły” Bene­dykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz wer­nisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwa­reli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­karza z PBW.

Dodat­kowo każdy zain­te­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypo­ży­czyć książki i inne mate­riały ponad limit regu­la­mi­nowy. Nie pobie­ra­liśmy też kar za prze­trzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pra­cow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTYNIE INTE­GRA­CYJNYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potrafię zor­ga­ni­zo­wanym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Ino­wro­cławiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kuja­wianka, ogło­szono roz­wią­zanie kon­kursu na czapkę Napo­leona. Następnie uczniowie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zaba­wach i grach rekre­acyj­nych, zma­ga­niach spor­to­wych, karaōke, tur­nieju gier sto­li­ko­wych, kon­kursie pla­stycznym, kon­kursie czy­tel­ni­czym, pod­cho­dach przy­rod­ni­czych i wielu innych atrakcjach.
Jako człon­kowie jury kon­kursu pla­stycz­nego pra­cow­nicy biblio­teki oce­niali pięknie wyko­nane przez uczniów kolaże w kształcie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dzie­cię­cych boha­terów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkolnym konkurs czy­tel­niczy pn. W krainie baśni i fan­tazji, podczas którego dzieci loso­wały zagadki i odpo­wia­dały na pytania doty­czące prze­czy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odga­dy­wali też tytuły dzie­cię­cych lektur poka­zy­wa­nych im przez pro­wa­dzą­cych. Ukła­dali też puzzle i starali się odpo­wie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolo­rowe ilustracje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i nie­spo­dzianki. Po zakoń­czeniu zabaw i zmagań spor­to­wych, edu­ka­cyj­nych i arty­stycz­nych, odbył się piknik na boisku szkolnym, gdzie na uczest­ników czekała pyszna gro­chówka, kieł­baski i słod­kości. W biblio­tece szkolnej odbywał się kier­masz uży­wa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufun­do­wane przez organizatorów.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata” w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

Bajki świata” w Ogól­no­pol­skim Tygo­dniu Bibliotek

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przy­go­to­wa­nych spe­cjalnie na Ogól­no­polski Tydzień Bibliotek. W spo­tka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku byd­go­skich szkół.
Nasze zajęcia obej­mują pre­zen­tację na temat lite­ra­tury fantasy oraz krótką poga­dankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z lite­ra­tury świa­towej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czar­no­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczy­wi­ście nie brakuje gło­śnego czy­tania – tym razem pierwsze roz­działy z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obej­rzeć zaku­pione do zbiorów PBW prze­pięknie wyko­nane książki prze­strzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czar­no­księżnik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wyko­nują ilu­stracje do oma­wia­nych utworów.

Tydzień Bibliotek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgoszczy

Tydzień Bibliotek w PBW w Bydgoszczy

Kolejne dni Tygo­dnia Bibliotek upły­nęły w naszej pla­cówce na roz­mo­wach o tym, co w życiu naj­waż­niejsze, czyli o wartościach.
W zaję­ciach edu­ka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, uczniowie Gim­na­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Spor­to­wego Zespołu Szkół nr 10 w Byd­goszczy. 10 maja odwie­dzili nas gim­na­zja­liści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – uczniowie z klas o profilu piłka nożna chłopców. Mło­dzieży towa­rzy­szyły wycho­waw­czynie: pani Joanna Lipo­wicz-Jago­dzińska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­liśmy, na zapro­szenie p. Anny Wider­kie­wicz , peda­goga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Byd­goszczy dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej, w Woje­wódzkim Szpi­talu Dzie­cięcym im. J. Bru­dziń­skiego w Byd­goszczy. Młodzi spor­towcy uczest­ni­czyli też w zaję­ciach, na których pozna­wali historię książki od sta­ro­żyt­ności po współczesność.

<span class="dquo">„</span>To, co konieczne – to, co zbyteczne”

To, co konieczne – to, co zbyteczne”

W roz­po­czy­na­jącym się 8 maja Tygo­dniu Bibliotek naszą pla­cówkę odwie­dziła mło­dzież gim­na­zjalna z Zespołu Szkół nr 33 w Byd­goszczy dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej. Uczniowie uczest­ni­czyli w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Tym razem spo­tkanie odby­wało się pod hasłem „To, co konieczne – to co, zbyteczne”.