Zapro­sze­nie na werni­saż

Zapro­sze­nie na werni­saż

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zosta­nie otwarta 10 marca wystawa prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner. Zapra­szamy na werni­saż o godzi­nie 11.

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodło­wej w Bydgosz­czy w Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się świąteczne spotka­nie z senio­rami. Przybyli goście obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów, która była połączona z prelek­cją na temat kolek­cji. Ekspo­naty na wystawę pocho­dziły z prywat­nych zbiorów pracow­ni­ków Biblio­teki. W miłej atmos­fe­rze i ku zadowo­le­niu senio­rów spędzi­li­śmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Wystawa w czytelni

Wystawa w czytelni

W dniach 29 listo­pada 2017 – 5 stycz­nia 2018 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza do czytelni głównej na wystawę dziad­ków do orzechów. Zapra­szamy również wszyst­kie dzieci – te młodsze i te starsze – do samodziel­nego wykona­nia figurki dziadka do orzechów z papieru. Do pobra­nia wzór oraz instruk­cja.
Życzymy miłej zabawy!

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Zapra­szamy do obejrze­nia wystawy prac laure­atów konkursu fotogra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULUBIO­NEGO MIEJSCACZTERECH PORACH ROKU”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgosz­czy.

  • I miejsce : Victo­ria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowal­ski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wikto­ria Bieliccy kl. 3a, Wikto­ria Lato kl. 3c
Biblio­teka bez tajem­nic

Biblio­teka bez tajem­nic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ni­ków i ich rodziny czekało wiele atrak­cji. Tego dnia szcze­gól­nie stara­li­śmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajem­nic.

W Wypoży­czalni odwie­dza­jący nas oglądali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przygo­to­wa­li­śmy gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, natomiast dorośli mogli się zapoznać z wyeks­po­no­waną litera­turą obcoję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­ta­tów z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szuka­jąc Marudka” Kumiko Yamamoto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Christiana Ferrari.

Dużym zainte­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ Benedykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­ka­rza z PBW.

Dodat­kowo każdy zainte­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy. Nie pobie­ra­li­śmy też kar za przetrzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Pisanka – wielka­nocny symbol

Pisanka – wielka­nocny symbol

W Czytelni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z najważ­niej­szych symboli Wielka­nocy. Zgroma­dzono kilka­dzie­siąt artefak­tów. Ozdoby wielka­nocne zostały wykonane różnymi techni­kami. Można podzi­wiać kraszanki, drapanki, rzeźbione w drewnie, wydmuszki ozdobione delikatną koronką, koloro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac stano­wią pisanki, których autorami są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze PBW w Bydgosz­czy. Otwar­ciu wystawy towarzy­szyła pogadanka na temat histo­rii pisanki. Bogata litera­tura z zasobów własnych biblio­teki stała się inspi­ra­cją tego nieco­dzien­nego wydarze­nia.
W najbliż­szych dniach zostaną przepro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów bydgo­skich szkół, zuchów, harce­rzy i innych grup zorga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych polską trady­cją. Wystawa będzie czynna do 22 kwiet­nia br. Serdecz­nie zapra­szamy.