Wystawa pokon­kur­sowa w bibliotece

Wystawa pokon­kur­sowa w bibliotece

Zapra­szamy do obej­rzenia wystawy prac lau­re­atów kon­kursu foto­gra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULU­BIO­NEGO MIEJSCACZTE­RECH PORACH ROKU”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

  • I miejsce : Vic­toria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowalski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wik­toria Bie­liccy kl. 3a, Wik­toria Lato kl. 3c
Biblio­teka bez tajemnic

Biblio­teka bez tajemnic

W sobotę w naszej pla­cówce na czy­tel­ników i ich rodziny czekało wiele atrakcji. Tego dnia szcze­gólnie sta­ra­liśmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajemnic.

W Wypo­ży­czalni odwie­dza­jący nas oglą­dali wystawę „Książki dla trzech pokoleń”.

W Czy­telni przy­go­to­wa­liśmy gry i zabawy języ­kowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, nato­miast dorośli mogli się zapo­znać z wyeks­po­no­waną lite­ra­turą obco­ję­zyczną: „Język obcy… Dla­czego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?”.

W ramach warsz­tatów z Teatrzy­kiem Kami­shibai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Oni­chi­mow­skiej, „Szu­kając Marudka” Kumiko Yama­moto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Bro­uil­lard i Chri­stiana Ferrari.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się pre­zen­tacja „Ptaki znad Wisły” Bene­dykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz wer­nisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwa­reli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­karza z PBW.

Dodat­kowo każdy zain­te­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypo­ży­czyć książki i inne mate­riały ponad limit regu­la­mi­nowy. Nie pobie­ra­liśmy też kar za prze­trzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Pisanka – wiel­ka­nocny symbol

Pisanka – wiel­ka­nocny symbol

W Czy­telni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z naj­waż­niej­szych symboli Wiel­ka­nocy. Zgro­ma­dzono kil­ka­dzie­siąt arte­faktów. Ozdoby wiel­ka­nocne zostały wyko­nane różnymi tech­ni­kami. Można podzi­wiać kra­szanki, dra­panki, rzeź­bione w drewnie, wydmuszki ozdo­bione deli­katną koronką, kolo­ro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac sta­nowią pisanki, których auto­rami są nauczy­ciele biblio­te­karze PBW w Byd­goszczy. Otwarciu wystawy towa­rzy­szyła poga­danka na temat historii pisanki. Bogata lite­ra­tura z zasobów wła­snych biblio­teki stała się inspi­racją tego nie­co­dzien­nego wydarzenia.
W naj­bliż­szych dniach zostaną prze­pro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów byd­go­skich szkół, zuchów, har­cerzy i innych grup zor­ga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych polską tra­dycją. Wystawa będzie czynna do 22 kwietnia br. Ser­decznie zapraszamy.