Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

V Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budowa­nie efektyw­nej współ­pracy w szkole” odbędzie się 15 marca 2018 r. (czwar­tek) o godz. 14.00. Wydarze­nie będzie składać się z dwóch części. Pierw­sza to wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii, pedago­giki i neuro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
prowa­dze­nie: dr Tomasz Marcy­siak

13:30–14:00 rejestra­cja uczest­ni­ków
14:00–14:10 uroczy­ste otwar­cie Forum
14:10–15.00 WYKŁAD SPECJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły produk­tywne i kreatywne: komuni­ka­cja, decyzyj­ność, przywódz­two
15:00 – 15:30 – przerwa lunchowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­ło­wej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Prowa­dze­nie projektu: Mariusz Grudzień, Piotr Wajrak, Ewa Grudzień
17.30–18:45 Warsz­taty:
Porad­nik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dyshar­mo­nia? – prowa­dze­nie: Wojciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­ją­cej klasy – perspek­tywa neuro­dy­dak­tyczna – prowa­dze­nie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Staro­świec­kie szachy jako nowy trend w eduka­cji, czyli w jaki sposób eduka­cja szachowa może wspie­rać rozwój młodego człowieka – prowa­dze­nie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budowa­nia zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­ra­cje – prowa­dze­nie: Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska, Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska
Trudna sztuka skutecz­nej komuni­ka­cji w zespole – prowa­dze­nie: Magda­lena Chyle­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – prowa­dze­nie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie organi­za­tora.

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 30 stycz­nia 2018 r. odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii infor­ma­­cyjno-komuni­­ka­­cy­j­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­do­w­ska-Pyż

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­dow­ska-Pyż

Warsz­taty metodyczne

Warsz­taty metodyczne

Insty­tut Goethego w ramach rocznego programu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego polskich szkół podsta­wo­wych przygo­to­wał warsz­taty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­sze­nie Miejskiego Ośrodka Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy – nauczy­ciela konsul­tanta Aleksan­dry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Krajew­ska (trener-ekspert Goethe Insti­tut Warszawa). Uczest­nicy zebrani w czytelni PBW zapoznali się z koncep­cją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która koncen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na naucza­niu poprzez działa­nie oraz na komuni­ka­cję. Efektem końco­wym warsz­ta­tów były wykonane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolorowe skarpety, które można wykorzy­stać na lekcji języka niemiec­kiego.

 

Podca­sty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podca­sty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsz­taty metodyczne “Posłu­chaj! Podca­sty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć eksper­tów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajew­ska na zapro­sze­nie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy. Uczest­nicy warsz­ta­tów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapoznani z księgo­zbio­rem niemiec­ko­ję­zycz­nym znajdu­ją­cym się w PBW. Biblio­te­ka­rze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci jęz. ang.

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cie­lom przed­sta­wiono bogatą ofertę księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przydat­nego do wykorzy­sta­nia na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotka­nie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.