Multi­me­dialny plakat – warsz­taty

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspo­ma­gania nauczy­cieli w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umie­jęt­ności posłu­gi­wania się i wyko­rzy­sty­wania w pracy tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Tematem spotkania było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. "Glog­ster". Jest to ciekawa propo­zycja do tworzenia plakatów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworzenia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspólnie lub indy­wi­du­alnie pracować nad projektem.
Glog­ster
Przy­kła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż

Warsz­taty meto­dyczne

Warsz­taty meto­dyczne

Instytut Goethego w ramach rocz­nego programu szkoleń "Focus Grund­schule" dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego polskich szkół podsta­wo­wych przy­go­tował warsz­taty "Deutsch mit Socke". Na zapro­szenie Miej­skiego Ośrodka Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy – nauczy­ciela konsul­tanta Alek­sandry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Krajewska (trener-ekspert Goethe Institut Warszawa). Uczest­nicy zebrani w czytelni PBW zapo­znali się z koncepcją dydak­tyczną "Deutsch mit Socke", która koncen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na nauczaniu poprzez dzia­łanie oraz na komu­ni­kację. Efektem końcowym warsz­tatów były wyko­nane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolo­rowe skar­pety, które można wyko­rzy­stać na lekcji języka niemiec­kiego.

 

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsz­taty meto­dyczne “Posłu­chaj! Podcasty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć ekspertów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajewska na zapro­szenie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapo­znani z księ­go­zbiorem niemiec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przy­dat­nego do wyko­rzy­stania na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotkanie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.