Ortogra­fia na wesoło

Ortogra­fia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspól­nej zabawy. Tydzień Świado­mo­ści Dyslek­sji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów dotyczą­cych rozwią­zy­wa­nia specy­ficz­nych trudno­ści w nauce czyta­nia i pisania w środo­wi­sku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzieciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Ucznio­wie praco­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mi­mie.

Z ortogra­fią na wesoło

Z ortogra­fią na wesoło

Z okazji Europej­skiego Tygodnia Świado­mo­ści Dyslek­sji, w dniach 2–12 paździer­nika 2017 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza na zajęcia pt. „Z ortogra­fią na wesoło“. Oferta skiero­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wo­wym celem naszej akcji ”Ortogra­fia na wesoło” jest przypo­mnie­nie i utrwa­le­nie pisowni wyrazów z tzw. trudno­ścią ortogra­ficzną, integra­cja dzieci, a także popula­ry­za­cja naszej biblio­teki w środo­wi­sku lokal­nym.
Zajęcia przebie­gają w swobod­nej i wesołej atmos­fe­rze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przyswoić zasady prawi­dło­wej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Ucznio­wie pracują indywi­du­al­nie z kartą pracy, zespo­łowo słucha­jąc wierszy­ków-rymowa­nek oraz biorąc aktywny udział w panto­mi­mie.

Kontakt: Czytel­nia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18