Spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia

W czytelni odbyło się kolejne spotka­nie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami związa­nymi z reali­za­cją projek­tów języko­wych w ramach programu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem prele­gentki ze SP nr 57 w Bydgosz­czy zachę­ciły pozosta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu progra­mach.  Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do skorzy­sta­nia z księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spotka­nie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czytelni.

 Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz
Multi­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 30 stycz­nia 2018 r. odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii infor­ma­­cyjno-komuni­­ka­­cy­j­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­do­w­ska-Pyż

Szkole­nie dla nauczy­cieli

Szkole­nie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szkole­nie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Bydgosz­czy „Wielki Inter­net – korzy­ści, zagro­że­nia, bezpie­czeń­stwo, aplika­cje online“. Prowa­dząca spotka­nie przed­sta­wiła problem uzależ­nie­nia dzieci i młodzieży od Inter­netu, zazna­cza­jąc, że jest to problem społeczny. Następ­nie pokazała wybrane wyniki ogólno­pol­skiego badania uczniów w szkołach pt. Nasto­latki 3.0. Zwróciła uwagę na aktyw­no­ści dzieci w Inter­ne­cie, jakimi najczę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale społecz­no­ściowe i komuni­ka­tory oraz porno­gra­fia. Wskazała również na różne przyczyny naduży­wa­nia Inter­netu przez dzieci i młodzież oraz możli­wo­ści rozpo­zna­wa­nia sympto­mów uzależ­nie­nia. W dalszej części prowa­dząca przybli­żyła serwisy inter­ne­towe, dotyczące bezpie­czeń­stwa w sieci i oferu­jące niezli­czoną ilość cieka­wych pomysłów na zajęcia eduka­cyjne. Zapoznała też uczest­ni­ków szkole­nia z progra­mami i aplika­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pikto­chart, Kahoot czy Canva, które można wykorzy­stać w pracy zawodo­wej nauczy­ciela.
Beata Cieśliń­ska

Szkole­nie – Polona i Acade­mica

Szkole­nie – Polona i Acade­mica

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy odbyło się szkole­nie, na które zapro­si­li­śmy biblio­te­ka­rzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przynio­sła POLONA/2miliony, jedna z najno­wo­cze­śniej­szych biblio­tek cyfro­wych na świecie i jedno­cze­śnie najwięk­sza tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACADE­MICA Cyfrowa Wypoży­czal­nia Publi­ka­cji Nauko­wych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Narodową pod auspi­cjami Funda­cji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczest­nicy szkole­nia dowie­dzieli się jak można wykorzy­stać serwisy Biblio­teki Narodo­wej w codzien­nej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milio­nów publi­ka­cji w nawet najmniej­szej biblio­tece. Spotka­nie, w który wzięło udział 50 osób, prowa­dził Pan Iwo Hrynie­wicz, pracow­nik Zakładu Wypoży­cza­nia Krajo­wego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Narodo­wej.

Ewa Bedełek 
Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych PBW w Bydgosz­czy

Film ze szkole­nia

Spotka­nie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spotka­nie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spotka­nie w ramach sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską. Uczest­nicy dysku­to­wali i dzielili się doświad­cze­niami dotyczą­cymi przygo­to­wań i reali­za­cji projek­tów między­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i młodzież z polskich szkół. W związku ze zbliża­ją­cymi się świętami nie zabra­kło również wymiany pomysłów na przepro­wa­dze­nie cieka­wych lekcji na temat Christ­mas. Na kolejne spotka­nie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzi­nie 16.30.

Konfe­ren­cja metodyczna

Konfe­ren­cja metodyczna

Pod patro­na­tem stowa­rzy­sze­nia Prof–Europe w Czytelni Głównej odbyła się konfe­ren­cja dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Doradca metodyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nic­twa Didier dotyczącą podręcz­ni­ków do egzami­nów DELFDALF. Rémi Gérôme przepro­wa­dził szkole­nie, jak wykorzy­stać te nowości w celu przygo­to­wa­nia uczniów do zdania egzami­nów z języka francu­skiego.

Motywo­wa­nie uczniów

Motywo­wa­nie uczniów

Forum Prakty­ków pt. „Motywo­wa­nie uczniów do rozwi­ja­nia kompe­ten­cji języko­wych“ odbyło się 18 listo­pada 2017 r. w KPCEN w Bydgosz­czy. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przygo­to­waną biblio­gra­fię na ten temat. Niektóre z tytułów można było zobaczyć i przej­rzeć na specjal­nie zorga­ni­zo­wa­nej wystawce. Zainte­re­so­wa­niem nauczy­cieli cieszyły się gry językowe, które były motywem wielu wystą­pień prele­gen­tów. Miejmy nadzieję, że spotka­nie to zaowo­cuje pogłę­bie­niem kontak­tów między PBW a szkołami z całego regionu.

Kamishi­bai – szkole­nie

Kamishi­bai – szkole­nie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­li­śmy 18 nauczy­cieli z bydgo­skich przed­szkoli. Pedago­dzy uczest­ni­czyli w szkole­niu, dotyczą­cym wykorzy­sta­nia teatrzyku kamishi­bai, trady­cyj­nej japoń­skiej sztuki opowia­da­nia histo­rii za pomocą ilustra­cji wykona­nych na karto­no­wych planszach, w promo­cji czytel­nic­twa wśród dzieci. W czasie warsz­ta­tów zapre­zen­to­wano histo­rię kamishi­bai oraz możli­wo­ści twórczego wykorzy­sta­nia „magicz­nej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zorga­ni­zo­wać seans kamishi­bai, jak wykorzy­stać narzę­dzie do opowia­da­nia, formu­ło­wa­nia wypowie­dzi. Szcze­gólną uwagę zwróci­li­śmy na rolę kart narra­cyj­nych oraz różnice między kamishi­bai a książką obraz­kową, a także możli­wo­ści tworze­nia własnych opowie­ści kamishi­bai.

Konfe­ren­cja o biblio­te­kach

Konfe­ren­cja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której organi­za­to­rem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Celem konfe­ren­cji było:
• promo­cja biblio­teki akade­mic­kiej, pedago­gicz­nej i szkol­nej jako insty­tu­cji eduka­cyj­nej;
• zapre­zen­to­wa­nie możli­wo­ści wykorzy­sta­nia kompe­ten­cji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii;
• zapre­zen­to­wa­nie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w działal­no­ści biblio­tek; społecz­no­ściowe pozyski­wa­nie fundu­szy;
• zapre­zen­to­wa­nie przykła­do­wej formy pracy biblio­teki pedago­gicz­nej reali­zo­wa­nej na rzecz eduka­cji (wycho­wa­nie do warto­ści) – reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• integra­cja środo­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy biblio­tek szkol­nych, pedago­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­ren­cji dotyczyła stoso­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy w tym zakre­sie, unowo­cze­śnia­nia metod pracy biblio­teki oraz pozyski­wa­nia fundu­szy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i eduka­cji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.

W progra­mie konfe­ren­cji uwzględ­niono podsu­mo­wa­nie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości:
Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka – Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta.
Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy.

W konfe­ren­cji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy. Ważnym punktem spotka­nia było wręcze­nie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

 

Relacja Radia PiK

Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szkole­nie

Model 7S McKin­seya – szkole­nie

W biblio­tece odbyło się spotka­nie z Igorem Prono­bi­sem i Ziemo­wi­tem Prono­bi­sem, przed­sta­wi­cie­lami Funda­cji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego benefi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szkole­nia zapoznali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dza­niu organi­za­cją. Część spotka­nia miała charak­ter warsz­ta­tów i polegała na zasto­so­wa­niu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opraco­wy­wali standardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy organi­za­cji: strate­gię, struk­turę, proce­durę, styl, pracow­ni­ków, umiejęt­no­ści oraz wspólne warto­ści. Nowe spojrze­nie na zarzą­dza­nie i ewalu­ację pracy insty­tu­cji wzbudziło duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli, a goście z funda­cji spotkali się z życzli­wym przyję­ciem.

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy zapra­szają biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy do wzięcia udziału w konfe­ren­cji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzi­bie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy.

PROGRAM KONFE­REN­CJI:

10.00–10.30 Rejestra­cja uczest­ni­ków
10.30–11.00 Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
11.00–11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
11.40–12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta
13.20–14.00 Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy

Zapra­szamy do rejestra­cji.

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja metodyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwiet­nia 2017 r. w Biblio­tece Miejskiej im. Jana Kaspro­wi­cza w Inowro­cła­wiu. Jej organi­za­to­rami były: dyrek­tor Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cła­wiu, Dorota Drobnik-Stefań­ska oraz dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy, Ewa Prono­bis-Sosnow­ska.

Spotka­nie środo­wi­ska biblio­te­ka­rzy otworzyła dyrek­tor Biblio­teki w Inowro­cła­wiu, następ­nie Bartosz Wiśniew­ski przed­sta­wił ofertę kultu­ralną wspomnia­nej placówki. Kolej­nym punktem programu był temat „Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia – idea, tworze­nie i spotka­nia”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Po kilku­mi­nu­to­wej przerwie prezen­ta­cję „Narzę­dzia inter­ne­towe w promo­cji czytel­nic­twa” przed­sta­wiła Beata Cieśliń­ska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Bydgosz­czy. W dalszej części nastą­piło podsu­mo­wa­nie konfe­ren­cji metodycz­nej oraz jej zakoń­cze­nie przez panie dyrek­tor z obu insty­tu­cji.

<span class="caps">IV</span> Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne

IV Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy brała udział w IV Kujaw­sko-Pomor­skim Forum Eduka­cyj­nym Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o przekra­cza­niu sztyw­nych ram, zorga­ni­zo­wa­nym przez Wyższą Szkołę Bankową wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy.
Forum składało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii i pedago­giki, natomiast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spotka­nie pozwo­liło uczest­ni­kom na rozwój konkret­nych zasobów i umiejęt­no­ści potrzeb­nych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspie­rać motywa­cję tych uczniów i budować w nich poczu­cie własnej warto­ści.
Uzupeł­nie­niem Kujaw­sko-Pomor­skiego Forum Eduka­cyj­nego było promo­wa­nie przez biblio­tekę litera­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obcoję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.