Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szkolenie

Model 7S McKin­seya – szkolenie

W biblio­tece odbyło się spo­tkanie z Igorem Pro­no­bisem i Zie­mo­witem Pro­no­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fun­dacji Youth of Europe w ramach pro­jektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Par­ti­ci­pa­tion”, którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Mło­dzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szko­lenia zapo­znali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spo­tkania miała cha­rakter warsz­tatów i pole­gała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pra­cow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali stan­dardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: stra­tegię, struk­turę, pro­ce­durę, styl, pra­cow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne war­tości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewa­lu­ację pracy insty­tucji wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fun­dacji spo­tkali się z życz­liwym przyjęciem.

Zapro­szenie na konferencję

Zapro­szenie na konferencję

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w kon­fe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ”, która odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. w sie­dzibie Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy.

PROGRAM KON­FE­RENCJI:

10.00–10.30 Reje­stracja uczestników
10.30–11.00 Nowo­czesna biblio­teka aka­de­micka – dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
11.00–11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Mał­go­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
11.40–12.20 Biblio­teki w rze­czy­wi­stości spo­łecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmi­terek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uni­wer­sy­tetu Warszawskiego
12.20–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.20 Moje biblio­te­kar­skie i nie­bi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Kar­nowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Byd­goszczy – biblio­te­karz, ani­mator kultury, poeta, prozaik, perkusista
13.20–14.00 Reali­zacja pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” - Ewa Bedełek – Kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy

Zapra­szamy do reje­stracji.

Kon­fe­rencja dla bibliotekarzy

Kon­fe­rencja dla bibliotekarzy

Kon­fe­rencja meto­dyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwietnia 2017 r. w Biblio­tece Miej­skiej im. Jana Kaspro­wicza w Ino­wro­cławiu. Jej orga­ni­za­to­rami były: dyrektor Biblio­teki Miej­skiej w Ino­wro­cławiu, Dorota Drobnik-Ste­fańska oraz dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, Ewa Pronobis-Sosnowska.

Spo­tkanie śro­do­wiska biblio­te­karzy otwo­rzyła dyrektor Biblio­teki w Ino­wro­cławiu, następnie Bartosz Wiśniewski przed­stawił ofertę kul­tu­ralną wspo­mnianej pla­cówki. Kolejnym punktem pro­gramu był temat „Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia – idea, two­rzenie i spo­tkania”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Po kil­ku­mi­nu­towej prze­rwie pre­zen­tację „Narzę­dzia inter­ne­towe w pro­mocji czy­tel­nictwa” przed­sta­wiła Beata Cie­ślińska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Byd­goszczy. W dalszej części nastą­piło pod­su­mo­wanie kon­fe­rencji meto­dycznej oraz jej zakoń­czenie przez panie dyrektor z obu instytucji.

<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomor­skie Forum Edukacyjne

IV Kujawsko-Pomor­skie Forum Edukacyjne

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomor­skim Forum Edu­ka­cyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka edu­ka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztyw­nych ram, zor­ga­ni­zo­wanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Forum skła­dało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, eks­pertów w dzie­dzinie psy­cho­logii i peda­go­giki, nato­miast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spo­tkanie pozwo­liło uczest­nikom na rozwój kon­kret­nych zasobów i umie­jęt­ności potrzeb­nych do pracy z uczniami zdol­nymi oraz poka­zało, w jaki sposób można wspierać moty­wację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzu­peł­nie­niem Kujawsko-Pomor­skiego Forum Edu­ka­cyj­nego było pro­mo­wanie przez biblio­tekę lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Nie­miec­kiego oraz oferty dla nauczycieli.