Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

Warsztat tłumacza – spotkanie z Dominiką Repeczko

W biblio­tece odbyło się spotkanie z tłumaczem litera­tury anglo­ję­zycznej Dominiką Repeczko – lingwistką, litera­tu­ro­znawcą, krytykiem i redak­torem. Udział w nim wzięli studenci filologii angiel­skiej z UKW w Bydgoszczy oraz uczniowie LO nr 6 wraz z nauczy­cie­lami. Pani Repeczko bardzo barwnie i ciekawie przed­sta­wiła pracę tłumacza od strony warsz­ta­towej. Intere­su­jąco pokazała na konkret­nych przykła­dach, jak trudne czasami jest dobranie odpowied­nich synonimów, antonimów, związków fraze­olo­gicz­nych, a nawet przysłów w tłuma­czeniu litera­tury. Podkre­śliła, jak ważna jest rola tłumacza – jego dokład­ność, znajomość języka zarówno obcego, jak i ojczy­stego. Widać było, że gość zajmuje się litera­turą, bo ją kocha i zna się na niej najlepiej.

Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Spotkanie z Leokadią Majewicz

Spotkanie z Leokadią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotkanie autor­skie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i przeję­ciem wysłu­chali oni wspomnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotografie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami.

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autorskie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zainte­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotografie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poruszeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przypo­mina królową Elżbietę”.